اپرا

انواع گریم چهره در اپرای بیجینگ

گریم چهره در اپرای بیجینگ به این معناست که برای نشان دادن خصوصیت،اخلاق و سرنوشت رل ها رنگ های متفاوت به روی چهره استفاده می شود.معمولا رنگ سرخ برای تحسین و بیانگر وفاداری و شجاعت،رنگ سیاه ، بیانگر دلیری و عقل،رنگ های آبی و سبز حضور نشانگر قهرمان در بیابان ها و جنگل ها و رنگ های زرد و سفید موهن و نشانگر خشونت و حیله گری است.رنگ های طلائی و نقره ای نشانگر اسرار بودن و متعلق به رل شیطان است.