زنان
وضع کلی زنان چین

تا پایان سال 2002 ، جمعیت زنان چین جمعا به 620 میلیون نفر رسید که این رقم 5/48 در صد از مجموع جمعیت کل چین شامل می شود . دولت چین به پیشرفت زنان بسیار اهمیت می دهد و برابری مردان و زنان را یکی از سیاستهای اساسی برای مساعدت به پیشرفت جامعه این کشور عنوان کرده و هنگام تنظیم سیاست کلان این کشور ،

طبق اصول مشارکت برابر مردان و زنان ، پیشرفت و بهره برداری مشترک ، تضمین سیاسی و قانونی برای پیشرفت زنان فراهم آورده است . از اواسط سالهای 90 قرن گذشته ، دولت چین " طرح عمده پیشرفت زنان چین " برای مدت 5 و 10 سال را تنظیم و صادر کرده است . با این کار ، از حقوق قانونی زنان دفاع شده و محیط اجتماعی برای پیشرفت زنان چین بهبود یافته و به پیشرفت همه جانبه امور زنان مساعدت گردیده است . زنان چین نه تنها در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و خانواده از حقوق برابر با مردان بهرمند هستند ، بلکه دفاع از حقوق ویژه زنان به عنوان یک از بخشهای مهم حفاظت و تضمین حقوق بشر اساسی چین ، روزبه روز بیشنر مورد توجه دولت و جامعه قرار گرفته است. با تلاشهای مشترک دولت و محافل مختلف چین ، جایگاه زنان چین بطور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و کیفیت کلی زنان بطور همه جانبه بهبود یافته و پیشرفت زنان وارد مرحله مطلوب و بی سابقه ای شده است .

فدراسیون زنان سراسر چین

فدراسیون زنان سراسر چین سازمان اجتماعی است که زنان محافل و ملیتهای مختلف سراسر چین به رهبری حزب کمونیست این کشور برای کسب آزادی تشکیل داده اند و دارای نمایندگی گسترده و ویژگی های توده ای و اجتماعی است . فدراسیون زنان سراسر چین پل و پیوندی است که حزب کمونیست و دولت چین را با زنان مرتبط می سازد و یکی از ستون های اجتماعی مهم قدرت سیاسی در چین محسوب می شود . این فدراسیون در مارس سال 1949 تاسیس شده و نام قدیمی آن فدراسیون دموکراتیک زنان سراسر چین بود . در سال 1957 نام این مرکز به فدراسیون زنان جمهوری خلق چین و در سال 1978 به فدراسیون زنان سراسر چین تغییر کرد . وظایف اساسی این فدراسیون متحد ساختن ، تشویق آنان به مشارکت در ساختار اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و نمایندگی منافع زنان و د فاع از حقوق آنان است . علاوه بر این ، فدراسیون زنان به برابری مردان و زنان مساعدت کرده است .

سایر سازمان های زنان چین

انجمن جوانان زنان مسیحی چین انجمن زنان موسسه دار چین کمیته کارکنان زن انجمن زمین شناسی چین کمیته زنان انجمن همکلاسان اروپا و آمریکا کمیته مستعدان زن پژوهشگاه نیروهای مستعد چین انجمن دوستی کارکنان زن علوم و فنون چین کمیته گردشگری زنان انجمن گردشگری چین انجمن قضات زن چین انجمن دادستانی زن چین کمیته کارشناس زنان برنامه ریزی انجمن برنامه ریزی شهرهای چین انجمن پزشکان زن چین انجمن عکاسان زن چین کمیته زنان سازمان مساعدت به ساخت مناطق قدیمی چین انجمن دوستی زنان موسسه دار فدراسیون صنعتی و بازرگانی چین کمیته کارمندان زن اتحادیه کارگری چین شعبه شهرداران زن انجمن شهرداران چین پژوهشگاه فرهنگ خانواده چین مرکز خدمات مشورت روانی زنان " هون فون " بیجینگ پژوهشگاه مستعدان زن پژوهشگاه منابع مستعد چین مرکز بین المللی مطالعات مقایسه زنان پژوهشگاه سلامت زایمان استان یون نان پژوهشگاه زنان سالخورده فدراسیون زنان سراسر چین صندوق پیشرفت زنان چین سازمان مساعدت به حقوق زنان شهر تایپه مرکز بررسی زنان " هوا کونگ "

مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی

در قانون اساسی چین قید شده است : زنان حق سیاسی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق شرکت در مدیریت امور ملی و اشتغال به مشاغل عمومی و غیره به صورت برابر با مردان دارند . از میان نمایندگان 10مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، شمار نمایندگان زن به 604 نفر رسید و 20 ممیز 2 در صد نمایندگان را تشکیل داد . از این میان ، اعضای زن کمیته دائمی 21 نفر بوده که 13 ممیز 2 در صد اعضای کمیته دائمی را شامل می شود . از میان اعضای 10مین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، اعضای زن 373 نفر بود که معادل 16 ممیز 7 در صد اعضای است . از این میان ، اعضای زن کمیته دائمی 35 نفر معادل 11 ممیز 7 در صد اعضای کمیته دائمی است . برای تامین نسبت مشارکت زنان در امور سیاسی و اینکه زنان کاملا از حق سیاسی برخوردار باشند، چین ساختار آموزش و انتخاب کادرهای زن را ایجاد و آن را تکمیل کرده است . در سال 2003 ، 7 تن از زنان چین در کادر رهبری جای گرفتند : خانم " وو ای " معاون نخست وزیر ، " حه لو لی " ،" گو شیو لیان " و " اویون چیموگ " نایب رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، " چن جی لی " عضو شورای دولتی ، " لیو یان دون " و " هائو جیان شیو " نایب رئیس کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، در 28 وزارت چین یک وزیر زن و 15 معاون وزیر دیده می شوند . کادرهای زن که در گروه حزبی سطوح استان ، شهر و شهرستان کادر رهبری را بر عهده دارند ، به 5056 نفر و از این میان کادرهای زن سطوح استانی به 56 نفر رسیده و تعداد زنان دارای مقام شهردار و معاون شهردار نزدیک به 500 نفر بوده است . ایده زنان برای شرکت در امور سیاسی بطور قابل ملاحظه ای تقویت یافته است . در انتخابات نمایندگان مجلس ملی نمایندگان محلی ، نسبت شرکت زنان به 73 ممیز 4 در صد رسید .

اهداف عمده " طرح پیشرفت زنان چین " ( سال 2001 – 2010 ) که اجرا می شود ، شامل زیر است : سطح شرکت زنان در برنامه ریزی سیاست و مدیریت امور ملی و اجتماعی و نسبت شرکت زنان در مدیریت اداری ارتقا می یابد . علاوه بر این ، در گروه رهبری دولتی سطوح مختلف باید بیش از یک کادر زن باشد . نیمی از گروه های رهبری بخش های ادارات و وزارت های ملی و بخش های مرکزی سطوح استانی ( منطقه خودمختار ، شهر مستقیما زیر اداره دولت مرکزی ) ، محل ( شهر ، ایالت ، اتحادیه ) نیز باید دارای کادر زن باشند و شمار روسای زن و یا شمار زنان در مقام های مهم باید افزایش یابد . در بخشها و اصنافی که زنان در آن حضور بیشتری دارند ، نسبت زنان در گروه رهبری باید با نسبت کارکنان زن همخوانی داشته باشد . زنان باید در کمیته دهکده و کمیته ساکنان نسبت معین را تشکیل دهند . علاوه بر این ، راه های شرکت دموکراتیک زنان گسترش و سطح شرکت دموکراتیک آنان ارتقا یابد . دولت چین فعالانه محیط اجتماعی مطلوبی را برای مشارکت زنان در امور سیاسی ایجاد کرده است . برای نمونه تقویت آموزش کادرهای زن ، آموزش زنان مستعد و عالی رتبه ، تقویت ایده مشارکت در امور سیاسی و توانایی رقابتی آنان ، تقویت تربیت پرسنل فنی و اداری زن ، ارتقای کیفیت سیاسی و نیروی حرفه ای زنان و غیره .

مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی

به دنبال پیشرفت مداوم اقتصادی و اجتماعی چین ، زنان چین بیش از پیش در فعالیت های اجتماعی شرکت می کنند :

در جریان برنامه توسعه مناطق غربی ، زنان چین فعالانه به " ساخت منازل زیبای غربی " پرداخته و با برگزاری فعالیت " عشق به مناطق غربی و بهره برداری از عشق مادر " نزدیک به 200 میلیون یوان جمع آوری کرده و انبارهای آب زیرزمینی ساخته و مسئله کمبود آب 780 هزارتن از مردم مناطق غربی را حل کرده اند .

آنان همچنین فعالیت " زنان ، خانه و محیط زیست " را برگزار کرده اند . دفتر پیشرفت و محیط زیست سازمان ملل عنوان " 500 ممتاز عالی جهان " را به فدراسیون زنان چین اعطا کرده است .

از سوی دیگر برنامه " طرح ساخت اخلاق تبعه " ، " طرح ساخت اخلاق کودکان چین " نیز به مرحله اجرا رسیده است و با برگزاری فعالیت کتاب خوانی میهن پرستانه میان جوانان و نوجوانان ، زنان به پرورش نظریه ها و تربیت کودکان مساعدت کرده اند

زنان چین با محور تجدید نظریه آموزش و پرورش خانگی ، به کار آموزش و پرورش خانگی مساعدت و دانش تولد فرزندان سالم و آموزش و پرورش کودکان بطور شایسته را ترویج کرده اند . آنان با همکاری بخش های ذی ربط 300 هزار مدرسه والدین ایجاد کرده و انجمن آموزش و پرورش خانگی را به بیش از 70 در صد شهرستان ها ( شهرها و مناطق ) گسترش داده و به ارتقای سطح آموزش و پرورش خانگی والدین کمک کرده اند .

فعالیت های خدمات اجتماعی پردامنه مانند طرح " چون لیه " ، طرح " آن کان " و " روز خیریه کودکان چین " مورد حمایت شخصیتهای داخلی و خارجی قرار گرفته و 300 میلیون یوان در این زمینه جمع آوری شده و برای بهبود شرایط زندگی و پیشرفت کودکان مناطق فقیر سهم شایانی ادا نموده است .

خانه زمینه سنتی کار فدراسیون زنان است . فدراسیون زنان از سالهای 50 انتخاب خانواده متمدن را آغاز کرد . تا پایان سال 1999 میلادی ، مناطق مختلف چین نزدیک به 30 هزار خانواده متمدن سطوح استانی را تقدیر کردند . برنامه خانواده های انتخاب شده در رسانه های گروهی گزارش شده و بعضی نیز با روش هنری و فرهنگی در شهرها و شهرستانها بطور گسترده تبلیغ گردیده است . برای کمک به خانواده ها به منظور انطباق با جامعه مدرن و متغیر و مبتکر بودن روش زندگی متمدن ، سلامت و علمی ، فدراسیون زنان مناطق مختلف فعالیت های فرهنگی خانگی گوناگون و با ویژگی های مختلف برگزار کرده اند . با این کار به اعضای خانواده ها برای کسب جهان بینی صحیح کمک شده است . فدراسیون زنان مناطق مختلف نیز با برگزاری عید هنری و فرهنگی خانگی ، مسابقات ورزشی خانگی ، به تولید محیط سرشار از همآهنگی و وحدت خانواده ها کمک می کنند . علاوه بر این ، فعالیت مبادلات هنری خانواده ها با موضوعات عمده خوش نویسی ، نقاشی ، نمایشگاه محصولات دستی و فعالیت هایی مانند تزیین اتاق ، درست کردن غذاها و دوخت لباس ؛زندگی سعادتمند مردم را شیرین تر کرده است .

در دهکده ها ، مناطق مختلف با هدف رهایی از فقر ، تحقق هدف زندگی نسبتا مرفه تر و ثروتمند شدن با اتکا به علوم و فنون ، با برگزاری فعالیت های " زیبایی خانواده های روستایی " روستاییان را به کنار گذاشتن رسم و عادات از مد افتاده ، تقویت ایده بهداشتی و زیبا کردن محیط زیست ، ثروتمند شدن و ارتقای کیفیت زندگی ؛ رهنمون می کنند . در نواحی مسکونی شهری ، با برگزاری فعالیت هایی با موضوعات عمده توجه به منطقه مسکونی و خانه و حسن همجواری ؛ آشنایی و ارتباط مردم تحقق و احساس مسئولیت اجتماعی اعضای خانواده تقویت یافته است . بسیاری استان ها و شهرها با موضوع عمده " زنان ، خانه و محیط زیست " فعالیت آموزشی برای تعمیم حفاظت از محیط زیست برگزار کرده اند . با این روش ، دانش حفاظت از محیط زیست گسترش و ایده حفاظت از محیط زیست اعضای خانواده تقویت یافته است . علاوه بر این ، فعالیت هایی با هدف زیبا کردن ناحیه مسکونی و حفاظت از محیط زیست مانند دسته بندی زباله ، صرفه جویی در مصرف انرژی و جنگلکاری بطور موثر به ساختار تمدن ناحیه مسکونی مساعدت کرده است .

سیاستمداران چین

" سون چین لینگ "

" سون چین لینگ " ( سال 1893- 1981 ) ، سیاستمدار ، فعال اجتماعی و یکی از رهبران مهم جمهوری خلق چین بود . وی اهل " ون چان " استان "گوان دونگ" ( های نان امروز ) بود . سال 1913 میلادی از دانشگاه زنان میکنویسلی ایالت جورجیای آمریکا فارغ التحصیل شد . در سال 1915 با دکتر " سون یات سین " ازدواج کرد . در سال 1925 پس از درگذشت " سون یات سین " همچنان بر سیاست حفظ ارتباط با روسیه ، حزب کمونیست و کمک به دهقانان و کارگران پایبند بود . در سال 1927 و 1929 ، به عنوان رییس افتخاری اجلاس اتحادیه مبارزه با امپریالیسم بین المللی انتخاب و به یکی از رهبران عمده کیمته مبارزه با فاشیسم جهان تبدیل شد . در سال 1931 به چین باز گشت و به امور رفاهی اجتماعی پرداخته و در مبارزه با ژاپن و نجات چین شرکت کرده و دولت حزب " گوان مین " را به دلیل تسلیم به ژاپن مورد انتقاد قرار داده و با سیاست ستم بر مردم در داخل چین مخالفت کرد . در پایان سال 1932 ، وی اتحادیه تضمین حقوق دموکراتیک چین " را تشکیل داد و پیروان انقلاب را که در راه کسب حق دموکراتیک تلاش می کردند ، نجات داد . در سال 1933 ، به عنوان رییس شبعه اتحادیه ضد امپریالیسم و ضد جنگ خاوردور در چین انتخاب شد . پس از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپنی در چین ، در هنگ کنگ " اتحادیه دفاع از چین " را تشکیل و با جمع آوری داروها و اجناس از مبارزه مردم چین با ژاپن

حمایت کرد . پس از پیروزی چینیان برضد نیروهای ژاپن در سپتامبر سال 1945 ، سون چین لینگ " مردم آمریکا را به جلوگیری از حمایت دولت آمریکا از جنگ داخلی " جیانگ کای چک " دعوت کرد . وی نیز " صندوق رفاه اجتماعی چین " را تاسیس و به امور رفاه زنان و کودکان پرداخت . پس از تاسیس جمهوری خلق چین به عنوان معاون دولت مرکزی خلق انتخاب شد و بعدها به سمت معاون رییس جمهوری خلق ، نایب رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق ، رییس افتخاری فدارسیون زنان و رییس کمیته دفاع از کودکان خلق چین منصوب شد . در سال 1950 میلادی ، در نخستین اجلاس کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین سخنرانی کرد و به عنوان کمیسیونر کمیسیون صلح جهانی انتخاب شد . در سال 1951 میلادی جایزه " توسعه صلح جهان " را کسب کرد . در سال 1952 میلادی ، به عنوان رییس کمیته ارتباطات صلح آسیا و اقیانوس آرام انتخاب شد .

" چای چان "

" چای چان " ( سال 1900 – 1990 ) نایب رییس 4مین و 5مین کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین بود . پیروی انقلاب پرولتاریا ، پیش

آهنگ و رهبر برجسته فعالیت زنان چین ، شخصیت فعالیت زنان ترقیخواه در صحنه بین المللی و اهل " شیان شیان " استان " هو نان " ( شهرستان " شوان فون امروز ) بود . وی در اوایل عمر خود برای تحصیل به فرانسه رفت . در سال 1932 میلادی ، به حزب کمونیست چین پیوست . اکتبر سال 1934 در راهپیمایی طولانی مشهور شرکت کرد . پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 میلادی ، به افتخاری نخستین ، 2مین و 3مین و رییس انتخاری 4مین دور فداراسیون زنان چین منصوب شد . وی عضو 8مین کمیته مرکزی ، 9مین ، مین و 11مین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و عضو نخستین ، 2مین و 3مین دور کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق و نایب رییس دور 4مین و 5مین کمیته دایمی \مجلس ملی نمایندگان خلق چین بود .

" دن اینگ چائو "

" دن اینگ چائو " ( سال 1904 – 1992 میلادی ) پیرو انقلاب و سیاستمدار پرولتاریا ، فعال فعالیت های مشهور و پیش آهنگ فعالیت زنان چین بود . محل اصلی سکونت خانواده او در " گوان شان " استان " حه نان " و وی در نان نین " استان " گوان شی " به دنیا آمد . در سال 1919 میلادی ، در نهضت چهارم ماه مه ضد امپریالیسم و ضد فئودالی شرکت کرد و باتفاق "

جوئن لای "

نهضت میهن پرستی دانشجویان شهر " تیان جین " را رهبری کرد . در سال 1925 میلادی با " جوئن لای " ازدواج کرد . وی نیز در راهپیمایی طولانی مشهور شرکت کرد . " دن اینگ چائو " کمیسیونر شعبه کنفرانس بین المللی ضد تجاوز در چین بود . پس از تاسیس جمهوری خلق چین به سمت های نایب رئیس و معاون دبیر گروه حزبی اولین ، 2مین و 3مین دور فدراسیون زنان و رییس افتخاری 4مین دوره این سازمان ، نایب رییس کمیته خلق دفاع از کودکان ، رییس افتخاری انجمن دوستی با کشورهای خارجی منصوب شد . وی نیز ریاست 8مین تا 12مین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ، عضویت دفتر سیاسی 11مین و 12مین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ، دبیر دوم کمیته بازرسی انضباطی مرکزی ، عضویت اولین تا 3مین دوره کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، نایب رئیس 4مین و 5مین دوره کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، عضو اولین دوره کمیته دائمی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین و ریاست 6مین دوره کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین را بر عهده گرفت .

" شی لیان "

" شی لیان " ( سال 1900 تا 1985 میلادی ) اهل شهر " چان جو " استان " جیان سو " چین بود . وی نایب رییس 5مین و 6مین دور کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، نایب رییس 5مین دوره کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، نخستین وزیردادگستری دولت مرکزی جمهوری خلق چین بود . وی یکی از پیشآهنگان و رهبران نهضت زنان چین ، سیاستمدار و وکیلی نامدار بود . در سال 1931میلادی ، وکیل شد . در سال 1936میلادی ، به سبب رهبری نهضت مبارزه با ژاپن و نجات ملی به دست دولت حزب " گو مین دانگ " دستگیر شد . پس از تاسیس جمهوری خلق چین ، به عنوان نخستین وزیر دادگستری و عضو کمیته سیاسی و حقوقی شورای دولتی منصوب شد . بعدها ، به مقام نمایندگی اولین تا 6مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، عضویت دایمی 2مین تا 4مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین ، عضویت دایمی 5مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین و نایب رییس کمیته نظام قانونی رسید . در دومین اجلاس 5مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان نایب رییس انتخاب شد . " شی لیان " نایب رییس 6مین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق ، عضو دایمی اولین تا 4مین و نایب رییس 5مین دوره کنفرانس مشورت سیاسی خلق ، عضو دفتر سیاسی اولین دور کمیته مرکزی اتحادیه دموکراتیک ، نایب رییس اولین تا 3مین دور و رییس 4مین و 5مین کمیته مرکزی حزب ، نایب رییس اولین تا 4مین دوره فدراسیون زنان چین نیز بوده است .

" وو یی "

" وو یی " ( سال 1938 میلادی – ) معاون نخست وزیر جمهوری خلق چین است . اهل شهر " او هان " استان " هو به " چین است . از رشته تصفیه نفت دانشکده نفت بیجینگ فارغ التحصیل شده و یک مهندس برجسته است . وی آوریل سال 1962میلادی به حزب کمونیست چین پیوست و اوت سال 1962 میلادی کار خود را به عنوان پرسنل فنی آغاز کرد و بعدها به کارمند دفتری و نایب رییس کارخانه منصوب شد . از سال 1983 تا سال 1988 میلادی در شرکت شیمیایی نفتی " یان شان " بیجینگ به عنوان معاون مدیر عامل و دبیر کمیته حزبی کار کرد . از سال 1988 تا سال 1991 میلادی ، معاونت شهرداری بیجینگ را برعهده گرفت . از سال 1991 تا سال 1993میلادی ، به عنوان معاون وزیر اقتصادی و تجارت خارجی ، معاون دبیر گروه حزبی منصوب شد . از سال 1993 میلادی ، به عنوان وزیر اقتصاد و تجارت خارجی و دبیر گروه حزبی انتخاب شد . از سال 1998 تا سال 2003 میلادی ، به عضویت شورای دولتی درامد . مارس سال 2003 میلادی به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد . آوریل همین سال همزمان وزیر بهداشت چین بود . " وو یی " نامزد عضویت 13مین دور کمیته مرکزی حزب ، عضو 14مین ، 15مین و 16مین کمیته مرکزی حزب ، نامزد عضویت 15مین دور کمیته دایمی دفتر سیاسی ، عضو دفتر سیاسی 16مین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز بوده است .

آکادمیسین های زن برجسته در چین

" لین چیائو جی " پزشک اهل شهر " شیا من " استان " فو جیان " است . در سال 1929 میلادی از دانشکده پزشکی " شیه حه " فارغ التحصیل شد و درجه علمی دکترا را به دست آورد . وی پرفسور و رییس بخش مامائی و امراض زنانه بیمارستان " شیه حه " ، رییس افتخاری زایشگاه بیجینگ ، نایب رییس آکادمی پزشکی چین بوده است . وی در زمینه بهداشت زنان و کودکان سهم شایانی ادا نموده است .

" شیه شی ده " فیزیکدان اهل شهر " چوان جو " استان " فو جیان " است . در سال 1946 از دانشگاه " شیا من " فارغ التحصیل شد . در سال 1951 میلادی درجه علمی دکترا فیزیک دانشکده میشیگاه آمریکا را کسب کرد و در این دانشگاه به مطالعات فوق دکترا پرداخت . وی 12 درجه علمی دکترای افتخاری دانشگاه های آمریکا ، انگلستان ، کانادا ، ژاپن و منطقه اداره ویژه هنگ کنگ را دریافت کرده است . در سال 1988 میلادی به عنوان عضو آکادمی جهان سوم انتخاب شد . وی همچنین عضو خارجی آکادمی علوم انسانی و علوم طبیعی آمریکاست . وی پرفسور دانشگاه " فو دان " چین بوده و در زمینه فیزیک سهم مهمی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" حه زه هوی " فیزیک دان هسته ای اهل " لین شی " استان " شان سی " است و در شهر " سو جو " استان " جیانگ سو " به دنیا آمد . در سال 1936 میلادی از دانشگاه " چینگ خوا " چین فارغ التحصیل شد . در سال 1940 میلادی درجه علمی دکترای دانشگاه عالی صنعتی برلین آلمان را به دست آورد . پژوهشگر پژوهشگاه فیزیک آکادمی چین بود . وی در زمینه فیزیک هسته ای سهم مهمی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" جیان لی جین " شیمیدان اهل بیجینگ است . اکنون پژوهشگر پژوهشگاه شیمی آکادمی چین است . در سال 1944 میلادی در رشته شیمی فارغ التحصیل شد و لیسانس گرفت . در سال 1946 میلادی درجه فوق لیسانس این دانشگاه را کسب کرد . در سال 1951 میلادی درجه دکترای دانشگاه مینیسوتا آمریکا را به دست آورد . وی در دانشگاه کانزاس و دانشکده میشیگان آمریکا به مطالعات فوق دکترا پرداخت . وی در زمینه شیمی سهم بزرگی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" این ون اینگ " حشره شناس اهل " پینگ شیان " استان " خه بی " چین است . در سال 1947 میلادی از بخش بیولوژی دانشگاه مرکزی فارغ التحصیل شد . پژوهشگر پژوهشگاه حشره شانگهای آکادمی چین است . در سال 1991 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

قانون و مقررات دفاع از حقوق زنان

اکنون ، چین نظام قانونی بر پایه قانون اساسی با موضوع عمده قانون برای دفاع از حقوق زنان مانند قوانین مدنی ، جنایی ، انتخابات ، کار ، ازدواج ، جمعیت و تنظیم خانواده و قانون مقاطعه خاک ایجاد کرده است تا از حقوق زنان دفاع و به برابری زنان و مردان مساعدت شود . از زمان صدور " قانون تامین حقوق زنان جمهوری خلق چین " در آوریل سال 1992 میلادی تابحال کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین 12 قانون و 2 قطعنامه مربوط به دفاع از حقوق زنان تنظیم کرده است . برای نمونه : قانون کار ، قانون تشکیل کمیته دهکده ، قنون تامین حقوق سالخوردگان ، قانون جمعیت و تنظیم خانواده ، قانون مقاطعه خاک و غیره .

در این ضمن ، چین نیز 7 قانون ذی ربط که با حقوق زنان مرتبط است ، مانند قانون انتخابات ، قانون جنایی و قانون ازدواج را مورد تجدید نظر قرار داده است . شورای دولتی 7 قانون و مقررات اداری مربوط به دفاع از حقوق زنان و ادارات مربوطه 98 مقررات ذی ربط تنظیم کرده است . استان ها و شهرهای مختلف نیز روش اجرایی برای تامین حقوق زنان تنظیم کردند . برای مساعدت به اجرای قانون تامین حقوق زنان ، ادارات و مناطق مختلف اسناد را تنظیم و بطور گسترده به فعالیت تبلیغاتی پرداختند و با این کار ایده دفاع از حقوق زنان بر اساس قانون به تدریج تقویت یافته است .

حقوق زنان در محیط کار در چین

برای تامین حقوق کار زنان در چین ، ادارات مربوطه این کشور همواره قوانین و مقررات ذی ربط مانند " قانون کار " را اجرا کرده اند . برای نمونه ، تبعیض جنسی در استخدام کارگران و کارمندان در چین ممنوع است . حقوق برابر زنان با مردان در توزیع سرمایه و فنون و علوم نیز باید تامین شود . دستمزد مساوی برای کار مساوی زنان و مردان و کاهش اختلاف در آمد

زنان و مردان از دیگر مقررات است . ادارات ذی ربط چین راه را برای اشتغال زنان هموار می کنند و در پیشرفت اقتصادی و تعدیل ساختار صنعتی کاملا نیاز شغلی زنان را مد نظر قرار می دهند و با تمام نیرو صنایغ ثالث به ویژه صنعت خدمات در نواحی مسکونی را برای فراهم آوردن فرصت های شغلی زنان توسعه می دهند . علاوه بر این ، بیش از پیش سیاست تامین کار زنان اجرا می شود و واحدها باید مقررات ویژه تامین کار زنان را در قرارداد کار و قرارداد دستجمعی بگنجانند و کارهای حفاظت در مدت قاعدگی ، بارداری ، زایمان و شیر دادن زنان را به خوبی انجام دهند . زنان دهکده حقوق مساوی با مردان محلی دارند مانند حقوق مقاطعه خاک ، تولید و توزیع خاک برای ساخت خانه ، هزینه جبران ضررها، برخورداری از سود قرضه و غیره . در این ضمن ، ادارات ذی ربط نیروی کار زنان دهکده را به صنایع غیر کشاورزی راهنمایی می کنند و زنان دهکده در زمینه های مختلف فنی دوره های آموزشی می بینند تا برای انتقال آنان از صنایع سنتی کشت و کار به صنایع غیر کشاورزی کمک شود .

حق آموزش دیده زنان چین

در قانون اساسی ، قانون آموزش و پرورش اجباری ، قانون تامین حقوق زنان و قانون های ذی ربط دیگر چین حق آموزش دیده مساوی زنان با مردان قید شده است . در سال 2001 ، نسبت ورود کودکان به مدرسه چین به 99 ممیز 1 در صد و این رقم دختران به 99 ممیز 01 در صد رسید . در سال 2002 ، شمار دانش آموران دختر در دبیرستان به 38 میلیون و 702 هزار نفر رسید که 46 ممیز 7 در صد شمار کل دانش آموزان را تشکیل داد . این رقم در دانشگاه های عالی به 3 میلیون و 970 هزار نفر رسید و 44 در صد دانشجویان را تشکیل داد و نسبت به 5 سال گذشته 6 در صد ارتقا یافت . در سالهای اخیر ، سطح آموزش دیده زنان چین بطور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و اختلاف زمان آموزش دیده بین زنان و مردان بیش از پیش کاهش یافته است . طبق پنجمین سرشماری جمیعت سراسر چین در سال 2000 میلادی ، زمان آموزش دیده زنان این کشور حدود 7 ممیز 07 سال است . اختلاف زمان آموزش دیده بین زنان و مردان از 1 ممیز 4 سال در سال 1995 میلادی به 1 ممیز 07 سال کاهش یافته است .

سلامتی زنان مورد تامین قرار می گیرد

در سالهای اخیر ، اوضاع سلامتی زنان چین بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است . تا سال 2002 ، نسبت پوشش بهداشتی زنان باردار و زائو به 86 در صد و نسبت زایمان زنان در بیمارستان به 78 ممیز 8 در صد رسید که نسبت به 5 سال گذشته 12 در صد ارتقا یافته است . نسبت مرگ زنان باردار و زائو از 63 ممیز 6 در هر 100 هزار نفر در سال 1997 به 50 ممیز 2 در هر 100 هزار نفر تنزل یافته است . میانگین عمر متوسط زنان 73 ممیز 6 سال می باشد که 3 ممیز 8 سال بالاتر از مردان است .

شبکه خدمات بهداشتی دهکده در چین بطور اولیه شکل گرفته است . از سال 2000 تا سال 2001 ، دولت های مرکزی و منطقه ای در 12 استان ، منطقه خودمختار و شهر زیر نظراداره دولت مرکزی در مناطق غربی " طرح کاهش نرخ مرگ و میر زنان باردار و زائو ، از بین بردن بیماری کزاز در اطفال را اجرا کردند . با این کار ساختار بخش زایمان بیمارستان شهرستان در مناطق فقیر تقویت شده و پرسنل خدمات بهداشتی در سطوح پایین آموزش دیده و نسبت مرگ و میر زنان باردار و زائو در 12 محل مذکور در مدت دو سال 37 ممیز 28 در هر 100 هزار نفر تنزل یافته است .

آوریل سال 2001 ، شورای دولتی " روش اجرایی قانون بهداشت مادران و کودکان جمهوری خلق چین " را صادر کرد و بیش از پیش خدمات مختلف که ارگان بهداشتی و پزشکی باید در اختیار زمان و کودکان بگذارند ، مشخص کرد و سپس در سراسر چین کار معاینه و معالجه بیماری های معمولی زنان تقویت شد و سطح خدمات بهداشتی ارتقا یافت . تا سال 2002 ، چین جمعا دارای 3067 ارگان بهداشتی زنان و کودکان و 80 هزار تخت برای بیماران بود .

دولت چین به جلوگیری و معالجه بیماری ایدز بسیار اهمیت می دهد و " برنامه میان مدت و درازمدتی برای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز " ( سال 1998 تا سال 2010 ) و " طرح عملیات پیشگیری و معالجه بیماری ایدز چین " ( سال 2001 تا سال 2005 ) را تدوین کرده است . دول سطح مختلف بسیار به تبلیغات دانش پیشگیری از بیماری های ایدز و مقاربتی در میان زنان و جوانان و نوجوانان اهمیت می دهند و زنان و کودکان را حلقه مهم کار کنترل عنوان می کنند تا سرایت این نوع بیماری ها بین مادران و کودکان را قطع کنند .

حق ازدواج و خانواده تساوی زنان و مردان

از میان 350 میلیون خانواده درچین ، اکثر ازدواج های قانونی بر پایه عشق و مناسبات برابر و صلح و صفا بوده است . زنان بر حق کامل شخصی و استفاده از اموال برخوردار هستند .

در آوریل سال 2001 ، کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین " قانون ازدواج " پس از بازنگری صادر کرد . ممنوعیت ازدواج مجدد ، زندگی شخصی با همسر با دیگران و مساله خشونت های خانوادگی در این قانون جدید قید شده است . در این قانون موضوع نظام از اعتبار افتادن ازدواج افزوده شده و نظام اموال زن و شوهر تکمیل شده و نظام جبران طلاق ایجاد شده و مجازات برهم زدن سنت ازدواج و خانواده تقویت شده است . این کار به لحاظ قانونی دفاع از جایگاه زنان در ازدواج و خانواده محسوب می شود .

برای ایجاد روابط برابر، صلح آمیز و متمدن خانوادگی ، چین در دراز مدت بر اساس اصل " تلاش برای ساخت خانواده متمدن " ، گروه همآهنگ ساخت خانواده متمدن متشکل از 18 سازمان دولتی و غیر دولتی ایجاد کرده است . با این روش ، فعالیت مذکور در طرح کلی ساخت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تمدن معنوی قرار گرفته است . بازرسی مشترک فدراسیون زنان و اداره آمار ملی سراسر کشور در خصوص جایگاه اجتماعی زنان چین در سال 2000 نشان می دهد که 93 مییز 2 در صد زنان شهرها و روستاها نسبت به ازدواج و خانواده " بسیار راضی " و " نسبتا راضی " هستند .

تبادلات زنان چین با کشورهای خارجی

از ژوئن سال 1995 میلادی که فدراسیون زنان چین به عنوان نخستین سازمان غیر دولتی چین در نشست های سازمان ملل حضور یافت ، فدراسیون زنان چین فعالانه در فعالیتهای چند جانبه سازمان ملل و بین المللی شرکت و نمایندگانی را برای حضور در بسیاری نشستهای سازمان ملل مانند اجلاس کمیته حقوق بشر ، اجلاس کمیته جایگاه زنان ، مجمع عمومی سازمان ملل در باره مسئله زنان و مسئله کودکان ، نشست سران کشورها در باره مسئله پیشرفت پایدار اعزام کرده است . در این راستا ، فدراسیون زنان برای دفاع از صلح جهان و منافع کشورهای در حال رشد و پیشرفت امور زنان در سراسر جهان سهم شایانی ادا نموده است .

سازمان های زنان چین به حد کافی از برتری دیپلماسی مردمی استفاده و در سطوح مختلف و با روشهای گوناگون به همکاری و تبادلات خارجی پرداخته اند . اکنون ، فدراسیون زنان چین با 700 سازمان زنان و کودکان از 151 کشور روابط دوستانه برقرار و بطور گسترده در امور زنان سازمان ملل و چند جانبه شرکت و بطور موفقیت آمیزدر 4مین اجلاس جهانی زنان ، اجلاس مبادله تجربه پس از اجلاس جهانی زنان ، مجمع مسئله زنان چین – اتحادیه اروپا ، نشست سران زن سازمان اپک و اجلاس بین المللی چند جانبه حضور یافته اند . فدراسیون زنان چین نیز فعالانه برای خدمت به زنان و کودکان چین در پروژه های همکاری بین المللی شرکت کرده و به یک سازمان زنان با تاثیرات بین المللی گسترده تبدیل شده است .

پروژه های همکاری بین المللی زنان

به دنبال تمعیق تبادلات بین المللی در سالهای اخیر ، بیشتر سازمان های زنان چین با استفاده از پروژه های همکاری بین المللی و ایده پیشرفته جهانی مسائل واقعی زنان چین را حل می کنند . در 5 سال گذشته ، فدراسیون زنان چین به طرق مختلف ، در چند زمینه و با روش های گوناگون با ارگان های بین المللی همکاری کرده و با روش بهسازی سلامت زنان ، مبارزه با بیسوادی و وام های کوچک ، برای بهبود محیط زیست و پیشرفت زنان و کودکان چین نقش بسیار مطلوبی ایفا کرده است . به سبب کارکرد واقعی خوب و صداقت و اعتبار ، فدراسیون زنان چین مورد تقدیر گسترده شرکای همکاری بین المللی قرارگرفته و " بهترین شریک همکاری " خوانده می شود .

در سالهای اخیر ، سازمانهای زنان چین به پروژه های همکاری بین المللی گوناگون و موثر با ارگان های زنان سراسر جهان پرداخته است . برای نمونه : پروژه قانون زنان چین و کانادا " ( سال 1998 ) . دفتر پیشرفت بین المللی کانادا سرمایه این پروژه را فراهم و فدراسیون زنان چین و دانشکده ناحیه مسکونی کانادا مشترکا این پروژه را اجرا کردند . هدف از اجرای این پروژه ارتقای ایده قانونی و توانایی استفاده از قانون زنان سطوح پایین ، ایده جنسیت کارکنان بخش های حقوقی و توانایی تبلیغات قانونی و آموزش و پرورش سازمان ها و فدراسیونهای زنان است . با این روش هدف اجرای بیش از پیش قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان و دفاع از حقوق آنان تحقق یافته است . زنان مناطق محل اجرای این پروژه از طریق این پروژه یاد گرفته اند که با سلاح قانون بطور موثر از حقوق خود دفاع کنند .

" پروژه مبارزه و جلوگیری از ربودن و فروش زنان و کودکان در شبه منطقه رود می گون " . این پروژه در سال 2002 با کمک سازمان کارگر بین المللی ، فدراسیون زنان چین در استان " یون نان " چین اجرا شد . این پروژه با ارتقای کیفیت فرهنگی زنان ، تقویت ایده حقوقی آنان ، ارتقای توانایی جلوگیری از ربودن اغفال ؛ تامین وام های کوچک ، هدف کسب دانش جلوگیری از کلاهبرداری و فروش زنان تحقق یافته و برای پیشرفت آنان شرایط مناسبی فراهم آورده است . زنان درمحیط های کار خارج از محل تولد خود نیز درامد یکسان دریافت می کنند و خطر اغفال و ربودن و فروش آنان بطور چشمگیری کاهش یافته است .

" پروژه کمک به اشتغال مجدد و امور ابداعی زنان ". این پروژه با همکاری سه طرف فدراسیون زنان چین ، دفتر برنامه ریزی وتوسعه سازمان ملل و دفتر توسعه بین المللی استرالیا اجرا شده است ، از اوت سال 1999 اجرای آن آغاز شد و با تامین وام های کوچک و ایجاد مراکز خدمات ابداعی زنان هدف خود را کمک به امور ابداعی و شغل یابی مجدد زنان فقیر و رهایی آنان از وظیفه پاسداری مشخص کردند . در مدت سه سال ، بیش از 6000 زن فرصت اشتغال پیدا کردند . این پروژه نه تنها حل مسئله شغل یابی و پیشرفت زنان را حل کرده ، بلکه اصلی برای مطالعه شغل یابی و اصلاحات در زمینه اعطای وام های کوچک وتنظیم سیاست های لازم فراهم آورده است .

پروژه همکاری مربوط به دختران . فدراسیون زنان چین جداگانه با ارگانهای چند جانبه و دو جانبه مانند صندوق کودکان سازمان ملل و وزارت پیشرفت بین المللی انگلستان در باره مسئله کمک به دختران مناطق فقیر چین به همکاری پرداخته است . پروژه همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل با محور تغییر ایده جنسیت خانواده ، مشارکت، منطقه مسکونی و جامعه ، با برگزاری فعالیت های مختلف ، ایده کهنه و عملکرد نامناسب توجه به پسر و بی اعتنایی به دختران را تغییر داده است موضوع اصلی پروژه همکاری با انگلستان مربوط به دختران ارتقای توانایی مشارکت در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دختران سن بالا در مناطق فقیر غرب چین است . آنان نه تنها مهارت معاش را کسب کرده بلکه با حقوق خود آشنا شده اند و می توانند حق خود را بدست آوردند . برای آنکه دختران با سن زیاد بتوانند به خوبی مهارت تولید را کسب کنند ، 20 دختر از مناطق غربی با کمک صندوق " سدر " آلمان برای آموزش عازم استان " شاندونگ " شدند . آنان بسرعت مهارت تولید را کسب کرده و ایده آنان نیز تغییر یافته است . از سال 1999 تابحال با اجرای پروژه های همکاری بین المللی مدارس و کلاسهای چین – ژاپن ، چین – اسرائیل ، چین – آفریقا ، چین – کانادا ، چین – قطر و چین – پاکستان تاسیس شده است . از این میان یکی از ژاپنی ها جمعا 32 میلیون یوان اعانه کرده و بیش از 100 مدرسه تاسیس کرده است .