طب سنتی

نگاهی اجمالی به وضعیت پزشکی سنتی

طب سنتی چین براثرتجربیات طولانی و تحقیقات گسترده ملت چین، بتدریج به یک سیستم پزشکی با سبک ویژه و خاص نظری تبدیل شده است.

طب سنتی چین نام عمومی پزشکی ملیت های مختلف این کشوراست که بطور عمده پزشکی های ملیت هایی ازجمله هان، تبت، مغول واویغوررا شامل می شود. جمعیت ملیت هان ازسایر ملیت ها بیشتربوده وهیروگلیف چینی آنها پیشتر بوجود آمده و تاریخ فرهنگی آن نسبتا طولانی می باشد، لذا تأثیرات پزشکی ملیت هان درچین و حتی درجهان گسترده ترشده است. پس ازقرن 19 م پزشکی غرب به چین منتقل شده و طب ملیت هان نام " طب سنتی چین" را به خود اختصاص داد تا از " پزشکی غربی" تشخیص داده شود.