شخصیت های مشهور کهن چین

چین شی هوان- بنیاد گذار نظام تمرکز قدرت دولت مرکزی

رادیو بین المللی چین

امپراتور " چین شی هوان " موسسه سلسله " چین" بود . نام اصلی او " اینگ جن" بود .در سالهای آخر دوران کشورهای جنگنجو کشور " چین " قدرتمندترین کشور به حساب می آمد و به دنبال متحد کردن شش کشور شرقی بود. هنگامی که " اینگ جن" بر مسند امپراتوری نشست، بعلت سن کم " لو بو وی" نخست وزیر به جانشینی او امور دولتی را بر عهده

داشت . تا سال 238 قبل از میلاد ، امپراتور شخصا کشور را اداره کرد . وی " لو بو وی" را از نخست وزیری معزول نمود و " وی لیو"،" لی سی" و افراد دیگر را منصوب کرد.از سال 236 تا سال 221 قبل از میلاد ، وی شش کشور " هان"،"وی" ،" چو"، " یان"،"جائو"،"چی" را از بین برد و به دوران حکمرانی " کشورهای جنگجو " که روسای این کشورها حکومت مستقل محلی را با نیروی نظامی مستقر کردند، به پایان رساند و سرانجام سلسله " چین" اولین کشور با نظام تمرکز قدرت دولت مرکزی، متحد، با ملیت ها را ایجاد نمود و با نظام شهرستان ها جای آن را گرفت.

سال 221 قبل از میلاد، " " اینگ جن" خود را " شی هوان" یعنی امپراتور اول نامید.وی سپس نظام واگذاری تیول را لغو کرد . تحت کنترل مستقیم امپراتور، یک سری ارگان های بوروکراتیک از دولت مرکزی تا شهرستان ایجاد شد. بر اساس قوانین سابق کشور " چین"،با جذب بعضی مواد قانونی شش کشور قوانین یکسان تنظیم کرد . برای جلوگیری از فعالیتهای تجزیه طلبانه و استقرار مجدد حکومت سلطنتی اشراف و ثروتمندان شش کشور سابق به " گوان جون" ، " با شو" منتقل شدند . وی فرمان داد که داشتن سلاح در بخش های غیردولتی ممنوع است و سلاح های جمع آوری شده باید از بین برود .

در اقتصاد به کشاورزی توجه نشان داد و به پیشرفت نظام خصوصی فئودالی کمک کرد. سال 216 قبل از میلاد فرمان داد که مالکان زمین و کشاورزان تنها تعدادی از زمین های خود را به دولت گزارش کنند و حق داشتن زمین مورد قبول و دفاع دولت قرار گرفت،بدین جهت نظام خصوصی زمینداری تنظیم شد. اوزان و مقادیر تنظیم شده توسط " شانگ یانگ" در دوران کشورهای جنگجو به عنوان استاندارد نظام اوزان و مقادیر سراسر کشور تعیین شد .

در زمینه فرهنگی و ایدئولوژی ، بر اساس خط رایج در " چین " " سیائو جوان" را تنظیم کرد و آن را در سراسر کشور تعمیم داد . سال 212 قبل از میلاد فرمان داد که انواع کتاب ها را از بین برند و مدرسه های خصوصی را ممنوع کرد . سپس بیش از 400 دانشمند پیرو کنفوسیوس و کیمیاگر را در شهر " شیان یانگ" زنده به گور کرد.

" چین شی هوان " بعد از نشستن بر مسند امپراتوری، ژنرال "من تیان" را برای حمله به ملیت " شون نون" فرستاد و دیوار بزرگی در شمال کشورهای چین،جایو و یان ایجاد کرد و دیوار بزرگ 5 هزار کیلومتری ساخت. ساخت دیوار بزرگ چین برای "شون نون" که در سوارکاری و تیراندازی ماهر بود،نقش دفاعی ایفا می کرد و بیش از پیش حکومت سلسله" چین " را مقتدر کرد و امور دفاعی مرزی را بهبود بخشید . بعد از فتح منطقه" به یو""جونها "(بخش اداری در چین قدیم که در بین استان و شهرستان قرار داشت)" گوی لین"،" سیان" و" نن های" را تاسیس کرد. تا اواخر سلسله " چین"، تعداد " جون" از 36 مورد در اوائل وحدت به بیش از 40 مورد افزایش یافت.

بعد از وحدت شش کشور، "چین شی هوان" کاخ " ا پانگ " و آرامگاه" لی شان" مجلل را ساخت و پنج بار بازرسی های گسترده انجام داد . برای پیدا کردن آب حیات ،وی " سو فو" را در راس چند هزار پسر و دختر جهت پناه خواستن از رب النوعها به دریای شرقی فرستاد . در اثر این عملیات نیروی انسانی فراوانی مصرف شد و مشکلات و سختی های مردم بیشتر گشت . ژوئیه سال 210 قبل از میلاد، " چین شی هوان" براثر بیماری جان سپرد .