فصل سوم: اقتصاد

اوضاع کلی اقتصاد چین

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، اقتصاد چین رشد سریعی داشته است، به ویژه آنکه پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در سال 1978، میانگین رشد اقتصادی چین در سال به 9 درصد رسیده است. در سال 2012، میزان تولید ناخالص داخلی چین به 8 تریلیارد و 262 مییلیارد و 200 میلیون دلار رسیده و میانگین تولید سرانه 6102 دلار بود. چین از لحاظ حجم کل اقتصادی تنها پس از آمریکا در مقام دوم در جهان قرار دارد.

اکنون سرمایه گذاری و مصرف داخلی چین در وضعیت مطلوبی قرار داشته است. در سال 2012، میزان سرمایه گذاری در اموال غیر منقول در چین 37 تریلیارد و 467 میلیارد و 600 میلیون یوان، میزان فروش محصولات مصرفی 21 تریلیارد و 30 میلیارد و 700 میلیون یوان، حجم کل صادرات و واردات چین 3 تریلیارد و 866 میلیارد و 800 میلیون دلار بود که در مقام نخست در جهان قرار دارد. تا پایان سال 2012، ذخیره ارز خارجی چین به 3 تریلیارد و 311 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که در چهار سال متوالی گذشته در مقام نخست در جهان قرار داشته است.

با پیشرفت بیش از 30 سال پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، چین از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار سوسیالیستی توسعه یافته و نظام اقتصاد این کشور روز به روز تکمیل یافته است. این در حالی است که قوانین و مقررات اقتصادی چین تکمیل یافته و محیط سرمایه گذاری این کشور بهبود یافته است. همچنین چین با پیشبرد اصلاحات نظام مالی، تداوم توسعه اقتصادی خود را تضمین کرده است.

در قرن بیست و یکم، چین نظریه توسعه همه جانبه و همآهنگ بین انسان و طبیعت، شهر و روستا، شرق و غرب، اقتصاد و جامعه را مطرح کرده است. در هجدهمین گنگره ملی حزب کمونیست چین که در سال 2012 برپا شده آمده است که تا سال 2020، هدفی مبنی بر ساخت همه جانبه جامعه مرفه تحقق می یابد و تولید ناخالص داخلی و درآمد مردم در مقایسه با سال 2010 دو برابر می شود.