>>[گردشگري در چين] 
وضعيت عمومي منابع گردشگري 
گردشگري گوناگون 
>>[جذابيت هاي چين]
احساس مناظر زيباي چينچشماندازهاي طبيعي مشهور چين 
شهرهاي مشهور گردشگري چينشهر "فون حوان" 
>>[خورش هاي چين]
خورشهاي مشهور چين 
هشت سيستم خورشهاي چين 
خورش سي چوان 
>>[رهنمود گردشگري در چين]
آگهي براي قرطينه بهداشت    موسسات گردشگري چين
تبليغ براي رواديد ورود مسافران به چين آگهي ورود و خروج از گمرک چين
قرنطينه بهداشتي در چين استفاده از واحد پول چين