[شاعران و آهنگسازان]
لیو ون جین  
گائو وی جیه 
فو لین 
وانگ لو بین 
لی جن بانگ 
جانگ لی
تیان خان 
شو پی دونگ 
چیائو یو 
نیه ار 
لیو تیان هوا 
[رهبران ارسکتر]
ین لیانگ کونگ 
پیائو دونگ شنگ 
هو بین شو 
چن سیه یانگ 
جنگ شیائو این 
لی ده لون 
چن زوا هوان 
پنگ سیو ون 
[خوانندگان]
تانگ تسانین وی ون 
یانگ هون جیلئو جی هون
لیائو چانگ یونگگو لان این 
جانگ یهوو بی شیا 
چنگ جی سونگ جو این
جیانگ دا ویجو شیائو ین
هو سونگ هوا 
[نوازندگان ساز]
وانگ تسی هنگ 
شنگ جون گوا 
تانگ جون چیائو 
شوئه وی 
جائو سونگ تین 
لو ری رون 
لیو ده هائی 
لیو مین یوان
فو چون
سونگ فی