• غارهاي سنگي "لون مين" 
کوه"اومه شن"و بوداي سنگي"له شن" 
غار سنگي "يون گان" 
خرابه هاي آدم پکن-جو کوديان 
شهر باستاني"لي جيان"
کوه"هوانگ شان"
ديوار چين
غارهاي "موگاي""دون هوانگ"
معبد کنفوسيوس اقامتگاه کنفوسيوس و جنگل سنگي کنفوسينوس
شهر باستاني"پين يا"استان"شان سي"
آرامگاه امپراتوري چين شي هوان و دالانهاي مجسمه هاي گلي و سفالي سربازان و اسبهائي که همراه امپراتوري دفن شده اند 
شهر ممنوعه بيجينگ 
معبد آسماني 
کاخ بودالا