>>[اپرای بیجینگ]
انواع گریم چهره در اپرای بیجینگ 
رل های اپرای بیجینگ 
تاریخ اپرای بیجینگ 
>>[اپراهای محلی چین]
اپرای"هوانگ مه شی" 
اپرای"کوان جیو" 
اپرای "یو جیو" 
>>[داستان های اپراهای چین]
"جاشی گور" 
کیسه ای به نام"سولین" 
بازدید"سی لانگ"از مادرش 
کوشک گل "مو دن" 
داستان مار سفید 
همدلی در فاجعه مرگبار 
داستان خانواده"جو" 
امپراتریس مست شد