>>[پادشاهان قدیمی]
چین شی هوان- بنیاد گذار نظام تمرکز قدرت دولت مرکزی 
• "لیو بان" " گائو جو" سلسله " هان" 
دا یو یائو و شون   • شن نونگ شی 
فو سی شی اولین شاه در میان پادشاهان
>>[دانشمندان قدیمی]
• " هان فی جی" --- چکیده اندیشه مکتب قانون پرستها
جوان زه     • مینگ زه 
• " کنفوسیوس " و تئوری مکتب وی 
• "لائو دان" بنیانگذار مکتب تائوئیسم 
>>[عالم قدیمی]
• " زو چونگ جی" و نسبت محیط دایره 
لی شی جن دارو شناس مشهور چین 
• " جانگ هنگ" منجم معروف دوره سلسله " هان" شرقی چین 
>>[دیگران]
• " هوا تو" پزشک بسیار حاذققیام " چن شنگ " و " وو گوانگ"  
وانگ جائو جون   • یان تسی  • سو وو گوان جونگ و با شو یا  
شاه "چو جوانگ"یو به یا و جونگ زه چی 
سون وو --- نیای کارشناسان فنون لشگرکشی و تدابیر جنگیچی جی گوانگ
سوان جانگ  • جیان جن چینی