CRI Online

حلقه خط آهن شین شمال جیانگ به طور رسمی کامل شد

GMT+08:00 || 2020-07-03 20:22:49        cri

12 تیر/ 2 ژوئیه، کار ریل گذاری خط آهن آلتای به فو یون در مسیر آفوجان شین جیانگ به پایان رسید وبه این تریب حلقه خط آهن شمال شین جیانگ به طور رسمی شکل گرفت. پس از بهره برداری از این خط آهن ، زمان سفر از آلتای به اورومچی حدود 2 ساعت کمتر خواهد شد.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید