CRI Online

شخصیتهای بین المللی: اصطکاک تجاری که آمریکا ایجاد می کند مورد تأیید نیست

GMT+08:00 || 2019-06-13 16:08:59        cri

مهمانان خارجی شرکت کننده در برنامه های بخش ارتباطات کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در 22 خرداد/ جوزا، 12 ژوئن، دربارۀ اقدامات یک جانبه گرایانه و حمایتگرایانه ای که دولت آمریکا اخیراً در پیش گرفته و با استفاده از افزایش تعرفۀ گمرکی اصطکاک تجاری ایجاد می کند، طی گفتگوهایی گفتند که اقدام اشتباه آمریکا ضمن لطمه زدن به خود این کشور و دیگران، مورد تأیید مردم جهان قرار نیست و تأثیرات منفی آن گریبان همه را در جهان خواهد گرفت.

اِندینگا ماکاندا دبیر اجرایی حزب کارگر کنگو گفت که اصطکاک تجاری که آمریکا به راه انداخته تنها عیله نیست، بلکه با اعلام جنگی علیه همۀ انسانها است. جنگ تجاری نه تنها بر توسعۀ اقتصادی و تجاری چین و آمریکا تاثیر می گذارد، بلکه عواقب جدی برای خود آمریکا نیز خواهد داشت و همچنین باعث افزایش بی ثباتی در جهان خواهد شد.

او ابراز عقیده کرد که سیاست «امریکا اول از همه» که دولت آمریکا در پیش گرفته باعث جدا شدن آمریکا از جامعۀ بین المللی می شود و رشته اقدامات حمایتگرایانه ای مانند افزایش تعرفه ها مانع جدی توسعۀ مشترک جامعۀ بین المللی است. چین همیشه در راه آزادی تجارت کوشش می کند تا همکاریهای اقتصادی و تجاری مبتنی بر منافع متقابل و اصل برنده برنده باشد، اما آمریکا انواع اقدامات قلدرمآبانه را در تجارت در پیش گرفته و از توسعۀ اقتصادی جهان جلوگیری می کند.

علی مویسان از ایران که قبلاً در دانشگاه چینگ هوا آموزش دیده است، نظر داد که تلاش دولت آمریکا با سوء استفاده از قدرت کشور برای جلوگیری از توسعۀ کشورها و شرکتهای کشورهای دیگر نه تنها به همکاری دو کشور آسیب خواهد رساند ، بلکۀ زنجیرۀ عرضۀ جهانی را خراب می کند و در نهایت به هیچ کدام از اهداف خود نخواهد رسید. او معتقد است که اقدامات یکجانبه گرایانه و حمایتگرایانۀ آمریکا در حال حاضر به کشاورزان خود آمریکا آسیب رسانده است. رفتار غلط آمریکا فقط تأثیر غیرمفید بیشتری بر خود آمریکا و نه چین خواهد داشت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید