CRI Online

انتشار کتاب بیانات رفیق شی جین پینگ با محور ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک

GMT+08:00 || 2018-10-14 17:13:39        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، کتاب «شرح پایبندی بر ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک» تألیفی از بیانات شی جین‌پینگ از سوی پژوهشگاه تاریخ و اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در انتشارات اسناد مرکزی چین چاپ شده و از 22 مهر/ میزان، 14 اکتبر در سراسر چین منتشر می شود.

این تألیف ادبی، با سخنرانی شی جین پینگ در میزبانی سومین آموزش عمومی هجدهمین کمیته سیاسی مرکزی حزب کمونیست چین در 28 ژانویه سال 2013 با عنوان «سازماندهی بهتر دو وضعیت بزرگ داخلی و خارجی، تحکیم پایۀ راه پیشرفت صلح آمیز» شروع می شود و با سخنرانی شی در نشست کاری امور خارجۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در روز 22 ژوئن سال 2018 با عنوان «پایبندی بر هدایت با نظریۀ دیپلماسی سوسیالیسم با ویژگیهای چین در عصر جدید، تلاش بر خلاقیت وضعیت جدید دیپلماتیک کشور بزرگ با ویژگیهای چین» پایان می یابد و در قالب 85 مقالۀ مهم درباره شرح شی جین پینگ بر پایبندی به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک با حدود 320 هزار واژه جمع آوری شده است.

پایبندی به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک از موضوعات مهم نظریه شی جین پینگ در باب دیپلماسی سوسیالیسم با ویژگیهای چین در عصر جدید و همچنین ترکیب مهم اندیشۀ شی جین پینگ با عنوان سوسیالیسم با ویژگیهای چین در عصر جدید است که برای سازماندهی دو اوضاع بزرگ داخلی و خارجی، پایبندی همیشگی بر راه پیشرفت صلح امیز، اجرای راهبرد درهای باز بر اساس منافع متقابل و مشترک، پیروی از دیدگاه صحیح عدالت و سود؛ همیشه به عنوان سازندۀ صلح جهان، فداکار در پیشرفت جهان و حافظ نظام بین المللی، برای ایجاد فضای مطلوبتر در راستای تحقق «اهداف دو سده» و احیای شکوه ملت چین، ارزش مهم هدایت کننده دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید