CRI Online

واکنش چین به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر چین

GMT+08:00 || 2018-04-23 21:15:53        cri

وزارت خارجه آمریکا اخیرا "گزارش حقوق بشر کشورها در سال 2017" را منتشر کرد که در بخش ارتباط با چین، باردیگر اوضاع حقوق بشر چین را مورد انتقاد قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره اظهار کرد، این نوع اقدام با قصد دخالت در امور داخلی یا مانع سازی در روند توسعه چین چه در گذشته، چه امروز به نتیجه ای نخواهد رسید.

لو گانگ اظهار کرد، آمریکا در سال های پی در پی این نوع گزارش ها را منتشر کرده است و کشورهای دیگر جهان را مورد انتقاد قرار داده که اعتراضات و ناراحتی های بسیار جامعه جهانی را به دنبال داشته است. امسال، موضوع مربوط به چین در این گزارش همچنان با نادیده گرفتن وضعیت واقعی، نظرات تعبیض آمیز خود را بیان کرده است، چین نسبت به این مساله، اعتراض جدی دارد و به روشنی به آمریکا هشدار می دهد که این نوع اقدام با قصد دخالت در امور داخلی یا مانع سازی در روند توسعه چین چه در گذشته، چه امروز به نتیجه ای نخواهد رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید