CRI Online

پیشنویس قانون نظارت و بازرسی برای بررسی به مجلس ملی ارایه داده شد

GMT+08:00 || 2018-03-14 15:12:34        cri

روز سه شنبه 13 مارس، پیشنویس قانون نظارت و بازرسی چین به نخستین نشست سیزدهمین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارایه داده شد. این قانون با هدف تلفیق قانونگذاری و اصلاحات سازوکار نظارت و بازرسی حقوقی چین و مبارزه با فساد بر اساس قانونمداری بسیار مورد توجه طرفها قرار گرفته است. نمایندگان مجلس ملی چین در گفتگو با رادیو بین المللی چین اعلام کردند: تدوین این قانون برای ایجاد سازوکار یکپارچه و معتبر نظارت و بازرسی حقوقی عزم راسخ و اطمینان حزب کمونیست حزب حاکم چین برای پیروزی در مبارزه با فساد را نشان می دهد و برای اجرای قانون اساسی، پیشبرد روند مدرنیزاسیون سازوکار مدیریت ملی و توانمندسازی چین در این راستا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

پیشنویس قانون نظارت و بازرسی 9 فصل و 69 بند را شامل شد و در آن در 7 زمینه، مسؤولیت، اختیارات و چگونگی نظارت و بازرسی مشخص شده است. بسیاری از نمایندگان مجلس ملی در این باره با تأیید مثبت بر این طرح قانونی اعلام کردند: موضوعات این قانون بسیار قابل توجه است. در گذشته، تنها مقامات حزب و دولت مورد نظارت و بازرسی قرار گرفتند، با اجرای این قانون، تمامی نهادها و سازمانهای صاحب اختیارات دولتی مورد نظارت و بازرسی قرار خواهند گرفت.

آنها همچنین گفتند: این قانون موجب قراردادن مبارزه همه جانبه با فساد در قوانین و انسجام نیروهای مؤظف به مبارزه با فساد می شود. صدور این قانون همچنین برای نظارت بر پدیدۀ سوء استفاده از اختیارات از سوی کارمندان دولتی سودمند است.

نمایندگان مجلس ملی همچنین اظهار داشتند: تعمیق اصلاحات سازوکار نظارت و بازرسی از اقدامات مهم و بزرگ در راستای اصلاحات سازوکار سیاسی است و به ابتکار حزب حاکم این کشور صورت گرفته است. این اقدام همچنین تصمیم مهم و بزرگ چین در زمینه نظارت و بازرسی حقوقی بوده و اقدام نوآور در راستای سازندگی سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید به شمار می رود.

وانگ گانگ شهردار کلامایی و نمایندۀ مجلس ملی گفت: «پیشنویس قانون نظارت و بازرسی نشانگر تبدیل شدن اراده کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای تکمیل سازوکار نظارت و بازرسی ملی و عزم راسخ و اطمینان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین با محوریت شی جین پینگ برای تقویت مدیریت جدی بر حزب و مبارزه با فساد است. این یک اقدام نوآورانه در راستای سازندگی سوسیالیسم با ویژگی چین به شمار می رود.»

بسیاری نمایندگان مجلس ملی همچنین گفتند: تدوین قانون یاد شده یک اقدام راهبردی برای تقویت اجرای قانون اساسی، تکمیل نظام مجلس ملی نمایندگان خلق و پیشبرد مدرنیزاسیون سازوکار و توانمندسازی مدیریت ملی است. چن چون پینگ نماینده مجلس ملی و رییس بخش مالی و دارایی منطقه خودمختار هویی نینگ شیا در این باره گفت: «با تدوین پیشنویس قانون نظارت و بازرسی، سازوکار نظارت و بازرسی چین را استاندارد کرده و تلفیق عالی مدیریت جدی حزب و زمامداری بر اساس قانون، یکپارچگی نظارت در حزب و کشور را نشان می دهد و به نظام مند و قانونی شدن مبارزه با فساد یاری خواهد کرد.»

چن مان چی نماینده مجلس و رییس فدراسیون آژانس‌های متوسط و کوچک وکیلان حقوقی هنگ کنگ نیز با ارزیابی مثبت موضوعات پیشنویس این قانون، آن را نشانگر برتری امور حقوقی سوسیالیستی با ویژگی چین و پیشرفت تاریخی چین پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در 40 سال گذشته اعلام کرد. وی گفت: «قانون نظارت و بازرسی یک پیشرفت تاریخی چین در روند اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در 40 سال گذشته است. با اجرای آن، سازوکار نظارت و بازرسی حقوقی عادلانه تر، بازتر، باثباتتر شده و مردم به شکل راحتتری آن را اجرا خواهند کرد.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید