CRI Online

تصمیم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین دربارۀ تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور

GMT+08:00 || 2018-03-04 20:00:58        cri

سومین نشست عمومی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین 28 فوریه «تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور» را به تصویب رساند.

برای اجرای برنامه نوزدهمین کنگره ملی حزب درباره تعمیق اصلاحات ارگانها، در سومین نشست عمومی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین مسائل مربوط به تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور بررسی شد و تصمیمات مزبور تدوین شده است.

در این تصمیم تاکید شده است تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور انقلاب عمیق پیشبرد سیستم مدیریت کشور و توانمندسازی مدیریت به حساب می آید. سیستم ارگانهای حزب و کشور بخش مهمی از نظام سوسیالیستی با ویژگی چین است، به منظور تشویق فعالیت، ابتکار و خلاقیت طیف وسیعی از طرفها و مدیریت موثر بر کشور و جامعه و پیشبرد توسعه امور حزب و کشور، باید با خواستهای جدید در توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید منطبق و اصلاحات ارگانهای حزب و کشور عمیقتر شود. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین همواره به سازندگی و اصلاحات ارگانهای حزب و کشور اهمیت داده است. پس از هجدهمین کنگرۀ ملی حزب کمونیست چین، کمیته مرکزی به محوریت رفیق شی جین پینگ بطور واضع مطرح کرده است که هدف کلی تعمیق همه جانبه اصلاحات تکمیل و توسعه نظام سوسیالیسم با ویژگی چین و پیشبرد نظام مدیریتی کشور و مدرن سازی توان مدیریت است. در حال حاضر تشکیلات ارگانهای حزب و کشور و وظایف قید شده آنها با خواستهای جدید در عصر جدید هموانی ندارد، لذا تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور خواست حتمی برای ایستادگی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین به شمار می رود و همچنین تقاضا برای تکمیل و توسعه نظام سوسیالیستی و تحقق دو هدف صد ساله و تحقق رستاخیز مجدد ملت چین به شمار می رود.

در تصمیم مزبور همچنین اندیشۀ هدایت، اهداف، اصول تعمیق اصلاحات ارگانهای حزب و کشور و موارد دیگر مشخص شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید