CRI Online
 
حفاظت از محیط زیست
خلاصه

گرچه فرایند صنعتی شدن در چین بطور گسترده 50 سال قدمت دارد ؛ اما به دلیل جمعیت زیاد ؛ سرعت توسعه و اشتباهات سیاسی گذشته ؛ چالش محیط زیست و منابع چین بسیار جدی است . هدر رفتن منابع آب و فرسایش خاک تشدید شده ؛ مساحت زمین های بیابانی شده افزایش یافته ؛ مساحت جنگل ها به میزان زیادی کاهش یافته ؛ پوشش گیاهی طبیعی و چند گونگی حیات تخریب گردیده ؛ جریان نابودی انواع حیات تسریع و آلودگی آب و هوا جدی ترشده است .

حفاظت از محیط زیست در چین از اوایل دهه هفتاد قرن گذشته تحت مساعدت کنفرانس محیط زیست انسانی سازمان ملل شروع شد . با گذشت دو دهه ؛ چین سیستم حقوقی و سیاسی نسبتا کامل مهار آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع را تنظیم و اجرا کرده و سرمایه گذاری در زمینه محیط زیست بتدریج افزایش یافته است . اما سیاست حفاظت از محیط زیست چین در مقایسه با کشورهای پیشرفته نا کامل است ، از لحاظ موضوع سیاستگذاری ؛ برخی تدابیر سیاسی بر پایه برنامه سنتی و دستورهای اداری حکومت های سطوح مختلف تدوین شده بود؛ ادارات حفاظت از محیط زیست دولتی بسیاری مناطقدر زمینه اجرای قوانین ضعیف عمل می کند و اجرای سیاست ها قابل تضمین نیست . این موضوع مستقیما ارتقای کیفی کیفیت محیط زیست را محدود کرده است . در حال حاضر دولت چین تصمیم راهبردی برای تقویت حفاظت از محیط زیست ایجاد کرده است تا ضمن تحقق توسعه سریع و سالم اقتصادی و اجتماعی یکپارچگی انسان و طبیعیت حفظ گردد .

محيط زيست آبها

منابع آبی روی زمین در چین عمدتا 7 رودخانه یعنی رود یاتسه ؛ رود زرد ، رود" سون هوا جیانگ " ، رود های " لیائو خه" ، " جو جیانگ " ، "هایی خه " و " هوای خه " را شامل می شود .در گزارش کیفیت محیط زیست چین سال 2003 که اداره کل حفاظت از محیط زیست چین منتشر کرده ، آمده است که درجه آلودگی هفت رودخانه نامبرده در حال کاهش است ، آمار سال 2003 نشان می دهد که آب دارای کیفیت درجه یک تا سه 37ممیز 7 درصد منابع آب را تشکیل می دهد ، در حالیکه در سال 2001 این رقم به یک سوم هم نریسد .

در میان 7 رود یادشده آلودگی رود های " هایی خه "و" لیائو خه" بیشتر از بقیه است، شاخص های عمده آلودگی هفت رودخانه مواد نفتی ، میزان نیاز بیولوژی به اکسیژن ، آمونیاک و ازت ، شاخص نمک جوهر منگنزی و جیوه را شامل می شود. در زمینه دریاچه و مخزن آب آلودگی ازت و فسفر نسبتا سنگین است .

کیفیت آب زیرزمینی اکثر شهرها و مناطق چین نسبتا خوب است ، برخی مناطق تاحدی آلوده شده و آلودگی عده ای مناطق شهری پرجعمیت و صنعتی نسبتا جدی است . شاخص های نمک تیزآب ، آمونیاک و ازت ، آهن ، منگنز، ترکیب کلرین با جسم بسیط دیگر و سولفات آب زیر زمینی نیز از حد استاندارد تجاوز کرده است .

کيفيت هوا

در چند سال اخیر کیفیت هوای شهرهای چین از لحاظ کلی تااندازه ای بهبود یافته است ، اما کیفیت هوای حدود دو سوم شهرها به استاندارد کیفیت هوای درجه درجه دو کشوری نرسیده است . سیالات درهوا علت عمده آلودگی هوای شهرهای چین است . آلودگی سیالات در شهرهای شمالی نسبت به شهرهای جنوبی جدی تر است . این شهرها بطور عمده در شمال ، شمال غربی، شمال شرقی ، مرکز و استان "شی چوان" و شهر" چون چی " پراکنده است . در برخی از شهرها مساله آلودگی شدید دو اکسید سولفور نیز موجود است . در جنوب چین بسیاری مناطق با مساله آلودگی آب های اسیدی مواجه است .

اواضاع کنوني محيط زيست

پوشش جنگلی زمینی چین

در سالهای اخیر چین در زمینه حفاظت از جنگل و حنگلکاری به دست آوردهای شایانی دست یافته است . داده های سال 2002نشان می دهد که مساحت جنگل محافظه در چین از 46میلیون هکتار تجاوز کرده ، جنگل های مصنوعی چین از لحاظ سرعت افزایش یافته و میزان کل آن در مقام اول جهان قرار دارد . در چند سال اخیر مساحت فضای سبز سریعا افزایش یافته و پوشش جنگلی از 14درصد در سال 1998به 16ممیز55درصد در سال 2002، مساحت کل جنگل به 158 میلیون هکتار رسیده است . طبق برنامه درازمدت توسعه پایدار و ایجاد کشور سبز ، چین تلاش خواهد کرد که پوشش جنگلی را در سال 2010به بیش از 20درصد برساند .

بیابانی شدن

چین از جمله کشورهایی است که بطور جدی با چالش بیابانی شدن مواجه است . گرچه چین در سالهای اخیر دربرخی ای مناطق در زمینه مهار بیابان و سازخت محیط زیست به موفقیت های شایانی نایل آمده است ، اما گرایش وخامت کل اوضاع بطور موثر مهار نشده است . مساحت زمین های بیابانی شده دایما در حال افزایش است . نتیجه دومین دور بازرسی زمین های بیابانی چین در سال 1999 نشان می دهد که مساحت زمین های بیابانی از یک میلیون و 740هزار کیلومتر مربع تجاوز کرده و 20درصد زمین های کل کشور را شامل شده و همچنین باسرعت 3400کیلومتر مربع در سال در حال افزایش است . اکنون 170میلیون چینی در زمینه تولید و زندگی با خطر ناشی از بیابانی شدن روبرو هستند ،خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از آن در سال به بیش از 54میلیارد یوان رسیده است .

هدر رفتن منابع آب و فرسایش خاک

هدر رفتن منابع آب و فرسایش خاک یکی از بلایای زمین شناسی عمومی و مساله محیط زیست چین است . خاصه این مساله در منطقه فلات خاک رس جدیتر و خطرناک تر ازمناطق دیگر است . در برخی از مناطق این روند مهار شده ، از لحاظ کلی تغییراتی حاصل گردیده ، اما این روند با تخریب آن برابر نیست . در حال حاضر حدود یک سوم مزارع چین با تهدیدهای ناشی از این مساله مواجه است . میزان کل فرسایش خاک در سال به بیش از 5میلیارد تن می رسد که متعادل فرسایش خاک روی زمین به ارتفاع یک سانتیمتر در تمامی مزارع کشور می باشد . ماده مغذی در خاک فرسایش شده متعادل 40میلیون تن کود شیمیایی استانداردی برابر میزان ازت، فسفر و پتاس تمامی کودهای تولید چین دریک سال است . علت عمده هدر رفت منابع آب و خاک شیوه غیر منطقی کشت و زرع و تخریب گیاهان روی زمین است . زمین های مزروعی شیب دار نواحی کوهستانی چین حدود 27میلیون هکتار است و سه چهارم آن تا اندازه های مختلف با این چالش مواجه است .

تالاب

مساحت تالاب چین به حدود 66میلیون هکتار رسیده و 10درصد مجموع آن در جهان یعنی مقام اول آسیا و مقام چهارم جهان را در اشغال دارد. به دنبال ارتقای شناخت چین درخصوص اهمیت اراضی مرطوب ، پس از دهه 90قرن بیستم این کشور در زمینه حفاظت و استفاده از این اراضی تدابیری اتخاذ کرده است که در نتیجه تا اندازه ای فشار های ناشی از رشد جمعیت و اقتصاد، وابستگی تولید و زندگی انسان به منابع تالاب و درجه توسعه آن ارتقا یافته واین امر مستقیما منجر به تخریب عمومی این اراضی و چندگونگی موجودات شده است . در 40 سال گذشته حدود 50درصد لخنزارهای ساحلی ، 13درصد دریاچه ها ، 78درصد اراضی باتلاقی طبیعی دشت "سه رود" استان " خه لون جیانگ " از بین رفته و 24نوع گیاه و 50نوع ماهی دریاچه " هونگ هو" نابود شده است . تخریب منابع تالاب تهدید جدی برای رشد اقتصادی و محیط زیست اهالی محلی است و لذا حفاظت از تالاب و چندگونگی موجودات مورد توجه ویژه دولت و مردم چین قرار گرفته است .

تنوع موجودات 没有

 

مهار آلودگی

در سالهای اخیر دولت چین نواحی عمده برای مهار آلودگی را تعیین ، برنامه و سیاست مدیریت مهار آلودگی آب و سیاست کنترل میزان کل تخلیه فاضلاب را تدوین و اجرا کرده است . تا پایان سال 2002 دولت چین بیش از 40میلیارد یوان به حفاظت از محیط زیست منطقه مخزن " سان شیای " رود یان تسه اختصاص داد . سال 2001 سی و هفت منشاء آلودگی در منطقه مخزن " سان شیا" از بین رفته و میزان تخلیه فاضلاب صنعتی در این منطقه در مقایسه با سال دو هزار 15ممیز 6درصد کاهش یافته و میزان کل تخلیه اشیای آلوده مختلف به 8 هزار تن رسیده و میزان تخلیه مواد شیمیایی مورد نیاز به اکسیژن نسبت به سال دو هزار 48ممیز 3درصد کاهش یافت. حوضه دریاچه " تای هو" که مساحت آن به 36900کیلومتر مربع رسیده و به شدت آلوده شده است ، از سال 2002به ویژه مهار شده و آب پاکیزه از رود یان تسه به این دریاچه منتقل شده است . پس از راه انداری این پروژه کیفیت آب این حوضه بهبود و میزان اشیای آلوده عمده در آب از قبیل فسفر، ازت و نمک جوهر منگنز در مقایسه با 4 سال پیش بترتیب 56، 25 و 9 درصد کاهش یافته است . کیفیت آب لوله کشی شهر شانگهای و شهرهای دیگر که دریاچه " تای هو " منشاء آب آنها ست، بروشنی بالا رفته و حدود 10میلیون نفر از این پروژه منفعت برده اند .

در عین حال نظارت بر کیفیت هوا و مهار آن در سراسر کشور عملی شده است . سال 2002 کیفیت هوای شهرهای چین بهبود یافت ، در میان 339شهر مورد نظارت کیفیت هوای 117شهر به استاندارد درجه دو کشوری رسیده یا از آن بهتر بود ه است .هوای 10 شهر از جمله " هایکو" ، "سان یا "و" جائو شین" به استاندارد درجه یک کشوری رسید ه و شهر بیجینگ در زمینه مهار آلودگی هوا به نتایج خوبی دست یافته است . در سال 2002 دویست و یک روز هوای نواحی شهری بیجینگ به درجه دو و بالا تر از آن رسید این رقم نسبت به سال 2001 نوزده روز بیشتر بوده است .شاخص تخلیه گازسمی خودروها در اکثر شهرهای چین به استاندارد شماره یک اروپایی رسیده و در شهرهای بزرگ مانند بیجینگ استاندارد شماره دو اروپایی مراعات می شود .

حفاظت از منابع جنگلی

چین از دهه 50 قرن 20 م به این طرف در جنگلکاری شگفتی آفرین بوده است . از سال 1981تا 2002 در سراسر چین مجموعا بیش از 39میلیارد و 800میلیون اصله درخت کاشته شد . اکنون جنگل های مصنوعی در چین به مساحت 46میلیون و 670هزار هکتار موجود است و حدود 26درصد جنگل های مصنوعی جهان را تشکیل داده ویعنی در مقام اول جهانی قرار دارد . پوشش جنگلی چین به 16ممیز55درصد می رسد . در حالیکه منابع جنگلی جهان بطور متوالی کاهش یافته ، مساحت جنگل ها و شمار درختان در چین در حال افزایش است ، به این جهت چین از سوی کمیساریایی محیط زیست سازمان ملل به عنوان یکی از 15 کشور بزرگ جنگل جهان برگزیده شده است .

از سال 1998تا 2001 ، دولت چین 42میلیارد و 700میلیون یوان را برای پروژه های حفاظت از جنگل ، تبدیل زمین مزروعی به جنگل و چمن زار و واگذاری یارانه به کشاورزان نواحی مرکزی و غربی فقیر اختصاص داد . پروژه تبدیل زمین های مزروعی به جنگل در 25استان، منطقه خودمختار و شهر تابع مرکز بطور همه جانبه انجام شده است . تا سال 2002 در سراسر کشور سه میلیون و 180هزار هکتار زمین مزروعی به جنگل تبدیل شده و سه میلیون و 260هزار هکتار از کوه ها و زمین های بایر جنگلکاری شده است . پروژه تبدیل زمین های مزروعی به جنگل دست آوردهای اولیه حاصل کرده است ، فرایند هدر رفتن آب و فرسایش خاک در برخی مناطق تا اندازه ای بهبود یافته است . اقدام دیگر برای حفاظت از منابع جنگلی پروژه حفاظت از جنگل های طبیعی است که از سال 1998 اجرا شد ، بر حسب این پروژه در سراسر کشور بریدن درختان جنگل های طبیعی قدغن است . در بسیاری از مناطق کارگران چوب بر به نگهبانی از جنگل می پردازند .

طبق هدف تعیین شده در گزارش تحقیقاتی راهبردی توسعه پایدار جنگلی چین ، تا سال 2050نسبت پوشش جنگلی این کشور به 28در صد خواهد رسید .

حفاظت از تالاب ها

دولت چین پس از امضای پیمان بین المللی تالاب در سال 1992 فعالانه به نجات و احیای منابع تالاب پرداخته و گروهی از تالاب طبیعی در معرض خطر را مورد حراست قرار داده است . تا پایان سال 2002 چین 353 ناحیه خفاظت طبیعی تالاب را ایجاد کرده و بسیاری از آنها در لجنزارها ی شبکه آبی ، دریا ، دریاچه و رود یا حاشیه جنگل ها واقع می باشد ، از میان آنها 21ناحیه با مساحت بیش از سه میلیون هکتار در فهرست تالاب های بین المللی مهم به ثبت رسیده است .

برنامه عملی حفاظت از تالاب چین که به ابتکار اداره ملی جنگلکاری و با مشارکت مشترک هفت وزارت چین تدوین شده از نوامبر سال 2000 به اجرا گذاشته شد ، طبق این برنامه تا سال 2010 چین از گرایش تخریب تالاب های طبیعی به دلیل عملیات انسانی جلوگیری و تا سال 2020 به تدریج تالاب ها را احیا خواهد کرد .

مهار بیابانی شدن زمین ها

بیابانی شدن زمین ها یکی از مسایل جدی محیط زیست چین است ، مساحت زمین های بیابانی چین به دو میلیون و 620هزار کیلومتر مربع رسیده و از مساحت کل اراضی مزروعی کشور تجاوز کرده و حدود 27درصد زمین های کشور را شامل می شود . در حال حاضر گرچه گرایش بیابانی شدن در برخی از مناطق مهار شده ، اما هر سال بیش از سه هزار کیلومتر مربع زمین بیابانی می شود .

اداره ملی جنگلکاری چین برنامه کشوری مهار شن را به اجرا در آورده است ،طبق این برنامه تا سال 2010گرایش گسترش بیابانی شدن اساسا مهار گردیده ، تا سال 2030مساحت کل زمین های کویر بر اساس دست آوردهای حاصله سال به سال کاهش یافته و تا سال 2050 روند بیابانی شدن زمین ها مهار گردیده و نهایتا در نواحی بیابانی سیستم محیط زیست نسبتا کامل برقرار خواهد شد .

 حفاظت از چند گونگی موجودات

چین بعنوان امضا کننده پیمان چند گونگی موجودات همواره و فعالانه در امور بین المللی مربوط به این پیمان مشارکت و درخصوص مسایل مهم و بزرگ در جریان اجرای این پیمان نظرها و پیشنهاد هایی عنوان کرده است . چین همچنین یکی از قلیلی کشورها ست که قبل از دیگران برنامه عملی پیمان مزبور را انجام می دهد . پس از تدوین برنامه عملی حفاظت از چندگونگی موجودات چین درسال 1994 ، عملیات این زمینه بر حسب قوانین و مقررات انجام شده است . طبق قانون حفاظت از حیوانات وحشی جنایت کار تخریب منابع حیوانات وحشی مورد مجازات قرار می میگیرد و سنگین ترین مجازات در این زمینه اعدام است .

ادارات مربوطه دولت چین به حفاظت موثر از منابع حیاتی اهمیت می دهند . ژانویه سال 2003 فرهنگستان علوم چین پروژه نجات گیاهانی که با خطر نابودی روبرو است ، عنوان کرده و آن را به حرکت در آورد ، طبق این پروژه ظرف 15 سال آینده میزان انواع گیاهان 12باغ گیاه این فرهنگستان از 13هزار به 21هزار افزایش یافته و بزرگ ترین باغ گیاه جهان با مساحت 458کیلومتر مربع ساخته خواهد شد . بیش از 300میلیون یوان برای جمع آوری گیاهان کمیاب و گرانبها هزینه خواهد شد و انبار ژن در نواحی " جین لین" ، " وو هان "،" سی سان با نا" و بیجینگ ایجاد خواهد شد .

پروژه نجات حیوانات وحشی که با نابودی روبرو است، به نتایج اولیه دست یافته است ، در سراسر کشور 250مرکز پرورش حیوانات وحشی ایجاد شده و پروژه مخصوص نجات هفت گونه از جمله پاندا اجرا شده است . در حال حاضر میزان پاندای وحشی که موسوم به گنجینه ملی چین و سنگوار حیاتی حیوان است ، به بیش از 1000 راس رسیده و محیط زیست آن بهبود یافته است . میزان " جو هوان " نوعی پرنده مخصوص چین از 7 عدد تا به حدود 250 عدد افزایش یافته و وضعیت وخیم زیست آن تا اندازه ای بهبود یافته است ، میزان تمساح رود یاتسه مورد پرورش انسان به حدود 10هزار رسیده ، آهوی "های نان " از 26تا به بیش از 700 افزایش یافته است . ببر که بندرت مشاهده می شود نیز گاهی گاهی در شمال شرق ، شرق و جنوب چین دیده می شود . تحقیقات درباره زایمان بال ماهی سفید نیز تسریع شده است . با تلاش های خستگی ناپذیر و هماهنگی چند سازمان بین المللی حفاظت از حیوانات ، بزکوهی بزرگ تبت که شاهد کشتار جمعی وحشیانه بود و میزان آن بمراتب کاهش یافته بود ، حالا مورد حفاظت دقیق و جدی قرار گرفته و میزان کنونی آن در حدود 70هزارراس حفظ می شود .

 ایجاد نواحی حفاظت طبیعی

ناحیه حفاظت طبیعی " دین هو سان " " جائو شین " استان "گوان دونگ" که در سال 1956ایجاد شد و اولین ناحیه در نوع خود چین است . ناحیه حفاظت طبیعی سرچشمه سه رود که در اوت سال دو هزار دایر شد، گسترده ترین ( 316هزار کیلومتر مربع ) و مرتفع ترین ناحیه بوده ( با ارتفاع بیش از چهار هزار متر بالاتر از سطح دریا ) و دارای متنوع ترین موجودات ناحیه حفاظت طبیعی چین است که این ناحیه در اعماق فلات " چین های- تبت " و منطقه سرچشمه های رود های یان تسه ، زرد و " لان چانگ " واقع است . تا پایان سال 2002 در سراسر کشور 1757ناحیه حفاظت طبیعی با مساحت 132 میلیون و 950هزار هکتار ایجاد شد . نواحی حفاظت طبیعی در زمینه حراست از منبع آب ، نگهداری آب و خاک ، کنترل باد و تثبیت شن و بهبود آب و هوای محلی نقش مهمی دارد . برخی از این نواحی از جمله نواحی عمده حفاظت از تنوع موجودات جهان هستند . در استان "یون نن" 152 ناحیه حفاظت طبیعی با مساحت 2میلیون و 800هزار هکتار وجود دارد که این رقم ازمناطق دیگر بیشتر است . 22ناحیه حفاظت طبیعی مانند " وای لون " و جیو جای گئو " استان "سی چوان" ، " چان بای سان " استان "جی لین" و " دین هو سان " استان "گوان دونگ " و غیره درفهرست نواحی حفاظت طبیعی زنجیره موجودات جهان یونسکو به ثبت رسیده است .

فرایند کار حفاظت از محیط زیست

فرایند کار حفاظت از محیط زیست

پس از تلاش های پیشکر بیش از 30 ساله ، چین در زمینه حفاظت ازمحیط زیست موفقیت های عظیم و مورد قبول حاصل کرده است . به دنبال تعدیل ساختار اقتصادی و افزایش تدابیر موثر کار حفاظت از محیط زیست چین بروشنی بهبود یافته است . از لحاظ کلی گرایش تشدید وخامت آلودگی محیط زیست اساسا کنترل شده و کیفیت محیط زیست برخی ازشهرها و نواحی تا اندازه ای بهبود یافته است برای اجرای راهبرد توسعه پایدار چین مساعد است .

دولت چین به حفاظت از محیط زیست اهمیت می دهد

از سال 1997 به این طرف دولت چین هر سال در دوره برگزاری دو اجلاس ( مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشورت سیاسی ) به گزارش کار حفاظت از محیط زیست استماع کرده ودرخصوص کارهای مربوط برنامه ریزی می کند . رهبران چین معتقدند که حفاظت از محیط زیست امری بزرگ و مربوط به اقتدار کشور ، رفاه مردم و آرامش جهان می باشد . ماهیت حفاظت از محیط زیست حفظ نیروی مولد است . باید سیستم جامع تصمیم گیری محیط زیست و توسعه را برقرار ساخته و تکمیل بخشید . مقامات مناطق مختلف باید مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده گیرند . باید نظارت واحد بر محیط زیست را تقویت بخشیده و سرمایه گذاری را در این زمینه افزایش داد و مردم را به مشارکت در این امر تشویق کرد. باید بر اهمیت یکسان به مهار آلودگی و زیست محیطی پایبند بود و کار مهار آلودگی در شهرها ، حوضه ها رودخانه و دریا ها را بطور مطلوب انجام داد . در جریان اصلاحات ارگان های دولتی، بخش حفاظت از محیط زیست دایما در حال تقویت است . سال1988 اداره ملی حفاظت از محیط زیست که ازیک بخش وابسته به وزارت وقت سازندگی شهرها و روستاها به اداره تابع شورای دولتی مبدل شد . سال 1993 این اداره به ارگان در سطح معاونت وزارت و سال 1998 به اداره سطح وزارتی تبدیل شد و نام آن نیز به اداره کل حفاظت از محیط زیست چین تغییر کرد .

آلودگی محیط زیست تحت کنترل است

در سال های اخیر ، چین بیش از 84هزار موسسه کوچک آلوده کننده شدید تعطیل کرده است . 90درص از میان 238هزار موسسه صنعتی آلوده کننده در تخلیه آلوده کننده ها به استاندارد رسید و پروژه مهار آلودگی نواحی عمده چین نیز به نتایج مرحله ای نایل آمده است . آلودگی رود " هوای خه " بطور مطلوب و درجه آلودگی رودهای " های خه " و" لیائو خه " تا اندازه ای کاهش یافته است . گرایش وخامت کلی آب دریاچه " تای هو" بطور اولیه مهار شده ، درجه تغذیه افراطی آب های دریاچه " دیان چی " تا اندازه ای کاهش یافته و این مساله در دریاچه" چائو هو " اساسا تحت کنترل گرفته است . شهر بیجینگ در مهار آلودگی هوا به دست آورد های چشمگیری نایل آمده است . کار پیشگیری و مهار آلودگی دریای " بو " چین بطور همه جانبه شروع شد .

کار ایجاد حفاظت از محیط زیست تقویت یافته است

چین رهنمود اهمیت برابر به مهار آلودگی و حفاظت از محیط زیست را اجرا و آهنگ حفاظت و سازندگی محیط زیست را تسریع کرده است . در سراسر چین 1227ناحیه حفاظت طبیعی به مساحت بیش از 98میلیون هکتار که 9ممیز 8 درصد حاک زمینی این کشور را تشکیل می دهد ، ایجاد شده است . دولت چین پروژه های آزمایشی در 4 استان و بیش از400ناحیه نمونه کشوری را تصویب کرده است . چین برای جنگلکاری دامنه های کوهستانی به مساحت بیش از 5 میلیون و 166 هزار هکتار مناطق جنگلی کنونی را قرق و در 13استان ، منطقه خودمختارو شهر تابع مرکز بریدن جنگل طبیعی را بطور همه جانبه قدغن کرده است . نسبت پوشش جنگلی چین به 5/16 درصد رسیده است .

نتایج حاصله چین در قانونگذاری در مورد حفاظت از محیط زیست

اکنون چین مقررات قانونی حفاظت از محیط زیست از جمله قانون مهار آلودگی هوا، قانون مهار آلودگی آب ، قانون حفاظت از محیط زیست دریایی را تجدید نظر کرده ، قانون مهار آلودگی صدا ، قواعد مشروح قانونی مهار آلودگی آب و مقررات حفاظت از محیط زیست پروژه های در حال ساخت را تدوین کرده است . تا بحال چین جمعا 6 طرح قانونی حفاظت از محیط زیست ، 10 طرح قانونی مربوط به منابع ،بیش از 30 طرح مقررات قانونی حفاظت از محیط زیست را ضادر و 430نوع معیار کشوری برای حفاظت از محیط زیست تدوین کرده است . به علاوه 1020طرح مقررات قانونی محلی مربوط به حفاظت از محیط زیست در حال اجرا ست .

افزایش سرمایه گذاری در زمینه حفاظت از محیط زیست

از سال 1996تا پایان سال 2000 مبلغ کل سرمایه گذاری چین در زمینه حفاظت از محیط زیست به 360میلیارد یوان رسید که در مقایسه سال های 1990 تا 1995 230میلیارد یوان بیشتر شده و به صفر ممیز 93درصد ارزش تولید ناخالص داخلی " جی دی پی " رسید ه است . خاصه در چند سال اخیر ، 46میلیارد یوان از مبالغ اوراق قرضه درازمدت منتشره وزارت دارایی چین به مهار آلودگی و سازندگی زیست محیطی اختصاص داده شده که برای بهبود کیفیت محیط زیست ، مساعدت به افزایش تقاضای داخلی و رشد اقتصادی نقش مثبتی ایفا کرده است .

آگاهی مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست ارتقا یافته است

شور و شوق جامعه درعطف توجه ، حمایت و مشارکت در حفاظت از محیط زیست بیشتر شده است . سال 1998تا 1999مرکز تحقیقاتی اوضاع کشوری دانشگاه بیجینگ با کسب ماموریت از اداره کل محیط زیست و وزارت آموزش وپرورش از حدود 10 هزار خانوار 139 شهرستان و 31استان ، منطقه خودمختارو شهر تابع مرکز نظرسنجی کرد . نتیجه بررسی نشان می دهد که مساله محیط زیست به مساله مورد توجه عمده اجتماعی مبدل شده است . آموزش حفاظت از محیط زیست جزو آموزش 9 ساله اجباری کشور قلمداد شده است . عملیاتی مانن ساخت مدارس سبز و نواحی مسکونی سبز تاثیرات روزافزونی بر جای گذارده و می گذارد . دولت مردم را به مشارکت در حفاظت از محیط زیست تشویق می کند، به این منظور شماره تلفنی 12369 به عنوان تلفن ویژه برای گزارش محیط زیست اعلان شد و انتشار اطلاعات در باره محیط زیست نیز تقویت یافته است . گزارشگری و پیشگویی روزانه هوای 47 شهر عمده ، گزارشگری هفته ای کیفیت آب رودخانه ها و حمام های دریایی عمده انجام شده و در حول و حوش 5 ژوئن هرسال یعنی روز جهانی محیط زیست اطلاعیه ای درباره اوضاع کیفیت محیط زیست سراسری در شش ماه اول منتشر می شود .

اهداف حفاظت از محیط زیست چین

اهداف حفاظت از محیط زیست چین به شرح زیر است : کاهش درجه آلودگی محیط زیست و جلوگیری اولیه از گرایش وخا مت آن ، ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و روستایی خاصه شهرهای بزرگ و متوسط و مناطق مهم ، تکمیل قوانین ، سیاست های سیستم مدیریت حفاظت از محیط زیست و منطبق با اقتصاد بازار سوسیالیستی تا سال 2005 .

میزان تخلیه آلوده کننده های عمده از قبیل دی اکسید سولفور ، دود ، گرد و غبار صنعتی و صنایعات صنعتی در سال 2005 نسبت به سال 2000ده درصد کاهش یافته و بارندگی آب اسیدی و میزان تخلیه دو اکسید سولفور 20 درصد کمتر خواهد شد .

برای تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست مقرر در 10مین برنامه پنج ساله اقتصاد و جامعه چین ، در این دوره سرمایه گذاری به مبلغ 700میلیارد یوان معادل 1 ممیز 3 درصد ارزش کل تولیدات داخلی چین اختصاص داده می شود .

اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین

سال 1998 ، اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین در سطح وزارت بر اساس طرح اصلاحات ارگان های شورای دولتی چین و با تصویب نخستین اجلاس 9 مین مجلس ملی نمایندگان خلق این کشور رسما تاسیس شد ، وظایف عمده این اداره بعنوان ارگان وابسته به شورای دولتی که مسئول کار حفاظت از محیط زیست است ، عبارت است از : تنظیم رهنمودها ، سیاستها و مقررات و قوانین و ضوابط اجرایی مربوط به حفاظت از محیط زیست کشور ، تنظیم مقررات اجرایی ، نظارت بر فعالیتهای کاربردی و توسعه منابع طبیعی ، ساخت محیط زیست و احیای محیط زیست آسیب دیده.

نشانی پایگاها اینترنتی اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین

http://www.zhb.gov.cn

کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین

سال 1992 ، کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین بنا به تصویب دولت تأسیس شد ، این کمیسیون یک ارگان بین المللی مشورتی عالی است ، " زنگ پی یان " معاون نخست وزیر چین ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد . وظیفه عمده کمیسیون ارائه پیشنهادهایی در باره مسائل مهم ، بزرگ و مبرم و کلیدی موجود در قلمرو محیط زیست و توسعه چین و غیره است . اعضای این کمیسیون شامل وزیران یا معاونت وزارتهای ذی ربط ، کارشناسان و پرفسورهای مشهور چینی و خارجی در قلمرو محیط زیست و توسعه و وزیران کشورهای دیگر و رئیسان ارگانهای بین المللی هستند .

نشانی سایت اینترنتی کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین

Http://www.cciced.org

صندوق حفاظت محیط زیست چین

صندوق حفاظت از محیط زیست چین که آوریل سال 1993 تاسیس شد ، یک گروه اجتماعی غیرانتفاعی و دارای صلاحیت حقوقی میباشد ، این صندوق که اولین صندوق غیر دولتی مسئول امور حفاظت از محیط زیست در چین است ، از طریق کانالها و روشهای گوناگون سرمایه جلب می کند و این سرمایه ها را برای تشویق شخصیتها و سازمانهایی که برای امور حفاظت از محیط زیست چین سهم بر جسته ای ادا نموده اند ، مورد استفاده قرار می دهد ، علاوه بر این ، این سرمایه همچنین در توسعه امور مختلف حفاظت از محیط زیست مانند کمکرسانی به فعالیتها و پروژه های مربوط به حفاظت از محیط زیست ، دستیابی به تبادلات و همکاریهای فنی چین با کشورهای خارجی در این زمینه ، مساعدت به مدیریت کارهای حفاظت از محیط زیست ، پژوهش علمی ، تبلیغات و آموزش ، پرورش نیروی مستعد ، تبادلات علمی ، توسعه حفاظت از محیط زیست و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .

نشانی سایت صندوق در شرح زیر است :

http://www.cepf.org.cn

دوست طبیعت

سازمان دوست طبیعت در حقیقت انستیو فرعی فرهنگ سبز تابع انستیوی فرهنگ چین است ، این سازمان بعنوان اولین گروه غیر دولتی توده ای حفاظت از محیط زیست مارس سال 1994 با تصویب دولت چین تأسیس شد . " لیان چیون جیه " عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق و استاد استیوی فرهنگ چین مبتکرعمده و رئیس کنونی سازمان دوست طبیعت است . برنامه این سازمان آموزش و پرورش مردمی در زمینه محیط زیست ، گسترش تمدن سبز ، ایجاد و تعمیم فرهنگ سبز با ویژگی چین و مساعدت به امور حفاظت از محیط زیست چین است .

نشانی سایت سازمان طبیعت چین

http://www.fon.org.cn/

 بیجینگ سبز

بیجینگ سبز " یک ارگان حفاظت از محیط زیست متشکل از اعضای داوطلب است ، این ارگان که از شبکه اینترنت سرچشمه گرفته ، با ساختار داوطلبانه ، برای مساعدت به مشارکت عامه مردم در حفاظت از محیط زیست چین سعی و کوشش می کند ، " بیجینگ سبز " بعنوان یک گروه داوطلبان و جوان پر از انرژی است ، این ارگان قبلا ً برنامه نجات بزهای کوهی تبت را پیشنهاد و اجرا کرد .

نشانی سایت " بیجینگ سبز "

Gbj.grchina.net

ارگانهای رسمی دیگر حفاظت از محیط زیست چین

نشانی سایت سازمان صرفه جویی منابع و حفاظت از محیط زیست چین :

http://www.drccu.gov.cn

نشانی سایت اداره حفاظت از محیط زیست پکن

Http://www.bjepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان محیط زیست شانگهای

http://www.sepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " گوان دونگ "

http://www.gdepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " فو جیان "

http://fjepb.fj.cn.net/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست " شین جیانگ "

http://www.xjepb.gov.cn/

نشانی سایت اطلاعات محیط زیست استان " لیان نین "

http://www.lnepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " آن هوی "

http://www.aepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان توسعه پایدار استان " آن هوی "

http://anhuisd.com/

نشانی سایت سازمان محیط زیست شهر " شن یانگ "

http://www.syepe.com/

نشانی سایت پژوهشگاه علوم حفاظت از محیط زیست شهر " چینگ دو "

http://cdhbkys.ep.net.cn/

نشانی سایت سازمان توسعه پایدار شهر " شن یانگ "

http://www.sdos.org/

 سازمانهای غیر رسمی حفاظت از محیط زیست چین

نشانی سایت پژوهشگاه محیط زیست و توسعه

http://www.ied.org.cn/

نشانی سایت " دهکده کره زمینی پکن

http://gvbchina.org/chinese.htm

نشانی سایت " دوست کره زمین "( هنگ کنگ )

http://www.foe.org.hk/

نشانی سایت پژوهشگاه توسعه پایدار چین

http://cssd.acca21.org.cn/99plan.html/

نشانی سایت " داوطلبانان میهن سبز"

http://www.greenearth.hypermart.net/

 همکاری و تبادلات چین با جامعه بین المللی در زمینه محیط زیست

چین بعنوان بزرگترین کشور در حال رشد و کشور بزرگ محیط زیست در صحنه محیط بین المللی نقش مهمی ایفا می کند ، چین با برخورد فعال در فعالیتهای دیپلماتیک جهان در زمینه محیط زیست سهم شایانی ادا نموده و در قلمرو محیط زیست بین المللی و توسعه آن نقش سازنده ای ایفا کرد .

سال 1972 ، هیئت دولت چین در اولین نشست محیط زیست انسانی در شهر استکهلم پایتخت سوئد شرکت کرد . سال 1992 میلادی ، " لی پنگ " نخست وزیر وقت چین در رأس هیئت نمایندگی دولتی چین در نشست سران محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو حضور یافت و "پیمان چارچوب تغییرات آب و هوایی" و " پیمان تنوع موجودات زنده " را امضا کرد که مورد تقدیر عالی جامعه بین المللی قرار گرفت . اوت سال 2002 ، " جو ژون جی " نخست وزیر وقت چین در رأس هیئت نمایندگی دولتی چین در کنفرانس سران توسعه پایدار در " ژوهانبورگ " آفریقای جنوبی شرکت کرد و تصویب "پروتکل کیوتو " از طرف دولت چین را اعلام کرد .

چین در اجلاس بین المللی محیط زیست و مذاکرات پیمان بین المللی همواره بر اصولی مبنی بر اینکه باید از محیط زیست جهان حفاظت کرد و کشورهای در حال رشد همانند کشورهای پیشرفته وظایفی مشترک و درعین حال متفاوت دارند ، پافشاری کرده است ، چین قاطعانه از کشورهای در حال رشد ایستاده و با استیلاجویی در قلمرو محیط زیست و مداخله در امور کشورهای دیگر به بهانه مسئله محیط زیست مخالفت نموده است . با توجه به مسائل تاریخی و عملی ، کشورهای پیشرفته مسئول عمده مسائل محیط زیست کنونی بوده و کشورهای در حال توسعه قربانیان آن هستند . از این بابت ، کشورهای پیشرفته موظفند در این زمینه نخست اقدام نموده و به کشورهای در حال رشد جهت حفاظت از محیط زیست برسانند .

سازمان های غیررسمی حفظ محیط زیست کشورهای مختلف مانند صندوق طبیعت جهان ، صندوق بین المللی حفاظت از حیوانات همکاریها در قلمروهای مختلف با بخشها و سازمانهای غیر رسمی چین داشته و دستآوردهای مثبتی حاصل کرده اند .

چین همچنین نخست کمیسیون همکاری بین المللی مربوط به محیط زیست و توسعه چین را تأسیس کرده است ، این کمیسیون بعنوان ارگان مشورتی عالی دولت چین از بیش از 40 شخصیت و کارشناس مشهور جهان تشکیل می شود . پس از 10 سال از تأسیس آن ، این کمیسیون پیشنهادهای سازنده زیادی به دولت چین داده است و سرمشق همکاری محیط زیست بین المللی است .

فهرست پیمان های بین المللی مربوط به محیط زیست که چین به آنها پیوسته است

چین با مسئولیت شناسی در قبال محیط زیست بین المللی و برای حفاظت از منابع محیط زیست ، به بیش از 30 پیمان و قرارداد حافظت از محیط زیست و منابع پیوسته است . فهرست اسامی این پیمانها به شرح زیر است .

پیمان بین المللی جلوگیری از آلودگی نفت در دریا و اقیانوس ( سال 1954 ، لندن )

پیمان ماهیگیری و پرورش و حفاظت از منابع بیولوژیک دریای آزاد ( سال 1958 ، ژنو )

پیمان بین المللی مدیریت و کنترل بر صید نهنگ ( سال 1946 ، واشنگتن )

قرارداد حفظ گیاهان آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام ( سال 1956 ، رم )

پیمان فلات قاره ( سال 1958 ، ژنو )

پیمان قطب جنوب ( سال 1959 ، واشنگتن )

پیمان سازمان جهانی هواشناسی ( سال 1947 ، واشنگتن )

پیمان بین المللی مسئولیت مدنی مربوط به زیانهای ناشی از آلودگی نفت ( سال 1969 ، بروکسل )

پیمان حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ( سال 1972 ، پاریس )

پیمان اکتشاف منابع ماورای جو ( سال 1972 ، مسکو )

پیمان جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زباله و دیگر مواد ( سال 1972 ، لندن )

پیمان منع توسعه ، تولید و ذخیره تسلیحات حامل میکروب و ویروس و از بین بردن این تسلیحات ( سال 1972 ، لندن )

پروتکل مربوط به مداخله در دریای آزاد هنگام آلودگی ناشی از مواد عاری از نفت ( سال 1973 ، لندن )

پیمان بین المللی برای جلوگیری از ایجاد آلودگی توسط کشتی ها ( سال 1978 ، لندن )

پیمان حفاظت از مواد هسته ای ( سال 1979 ، وین )

پیمان وین در باره حفاظت از لایه ازن ( سال 1985 ، وین )

پیمان کمکرسانی به هنگام وقوع حادثه هسته ای و یا تشعشعات ( سال 1985 ، وین )

پیمان اطلاع رسانی سریع سانحه هسته ای

پروتکل "مونترال" مربوط به تحلیل مواد لایه ازن ( سال 1987 ،مونترال) شبکه مرکز پرورش محصولات دریایی آسیا و اقیانوس آرام ( بانکوک ، سال 1988 )

پیمان " باسل" مربوط به کنترل انتقال و رسیدگی فرامرزی به زباله خطرناک

( سال 1989 ، باسل )

پیمان چهارچوب تغییرات آب و هوای سازمان ملل ( سال 1992 ، ریو دوژانیرو )

پیمان چندگونگی ارگانیسم ( سال 1992 ، ریو دو ژانیرو )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و دولت ژاپن مربوط به حفاظت از پرندگان مهاجر و محیط زیست آنان ( سال 1981 )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و دولت استرالیا مربوط به حفاظت از پروندگان مهاجر و محیط زیست آنان ( سال 1986 )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی پاکستان مربوط به همکاری استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ( سال 1986)

علاوه بر این ، چین همچنین فعالانه از بسیار اسناد مهم در ارتباط با محیط زیست بین المللی و حفاظت از منابع حمایت کرده و روحیه این اسناد را در قوانین و مقررات ذی ربط چین قلمداد نموده است . این اسناد عبارتند از : بیانیه محیط زیست بشر سازمان ملل منتشره سال 1972 در اسکهلم سوئد ، برنامه حفاظت از منابع طبیعی جهان منتشره بسیاری کشورها در سال 1980 ، "بیانیه نایروبی" منتشره در نایروبی کنیا در سال 1982 ، "بیانیه ریو دو ژانیرو" مربوط به محیط زیست و توسعه منتشره در سال 1992 و غیره .

چگونگی اجرای پیمان بین المللی محیط زیست در چین

چین با مسئولیت شناسی ، تعهدات خود به پیمان بین المللی محیط زیست را فعالانه اجرا می کند . این کشور در مورد بسیار پیمانهای بین المللی محیط زیست برنامه های عملی تنظیم کرده است . برای نمونه ، چین طرح ملی حذف تدریجی مواد تحلیل لایه ازن و گزارش ملی چین در مورد اجرای پیمان چندگونگی بیولوژی را تنظیم کرده و اقدامات عملی در اجرای پیمانهای بین المللی اتخاذ نموده است.

چین و پروتکل " مونترال "

چین فعالانه در فعالیتهای بین المللی متنوع حفاظت از لایه ازن شرکت کرده است ، سال 1986 و سال 1987 میلادی ، چین نمایندگانی را برای مشارکت در نشست گروه کار حفاظت از لایه ازن و نشست مراسم امضای پروتکل " مونترال " اعزام کرد . سال 1989 ، چین رسماً پروتکل را امضا کرد و در اولین اجلاس کشورهای امضا کننده ، قبل از کشورهای دیگر طرح مربوط به تأسیس صندوق چند جانبه حفاظت از لایه ازن را مطرح کرد . چین در سال 1990 به اتفاق کشورهای مختلف جهان ، فعالانه در کارهای اصلاحات پروتکل " مونترال" مشارکت کرد . سال 1991 ، چین رسماً طرح اصلاحی پروتکل را امضا کرد و بی درنگ دفتر گروه رهبری حفاظت از لایه ازن متشکل از 15 وزارت ، کمیته ، اداری و شرکت را تأسیس نمود ، این دفتر مسئول کارهای اجرای پروتکل میباشد. سال 1992 ، طرح ملی حذف تدریجی مواد تحلیلی لایه ازن چین تنظیم شد و در اوائل سال 1993 توسط شورای دولت و کمیته اجرایی صندوق چند جانبه به تصویب رسید . سال 1995 ، چین طرح تکمیلی حذف تدریجی مواد تحلیل لایه ازن در صنف ذخانیات را تنظیم کرد . سال 1995 ، چین همچنین مطالعه راهبردی حذف مواد تحت کنترل در 8 صنف مانند یخچال ، کولر خودرو و غیره را انجام داده و توسط کمیته اجرایی صندوق چند جانبه به تصویب رساند .

تاکنون چین از طریق 4 ارگان اجرایی مانند بانک جهانی ، سازمان برنامه ریزی توسعه سازمان ملل ، سازمان صنایع و توسعه سازمان ملل ،سازمان برنامه ریزی محیط زیست سازمان ملل و کشورهایی مانند آمریکا ، کانادا ، آلمان و دانمارک ، از کمیته اجرایی صندوق چند جانبه درخواست اجرای 156 پروژه را نموده و این پروژه ها مورد تائید قرار گرفت ، صندوق چند جانبه در این بابت جمعاً 105 میلیون دلار وجوه برای چین اختصاص داده است . در صورت انجام این پروژه ها، 31 هزار و 800 تن مواد تحت کنترل کاهش خواهد یافت .

چین و پیمان چندگونگی بیولوژی

پس از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال 1992 ، دولت چین با توجه به وضعیت خود و با مسئولیت شناسی ، تعهدات خود به کنفرانس را عملی نموده و راهبرد توسعه پایدار اقتصادی کشور خود را تنظیم کرد. اکنون این ایده راهبردی در سیاستهای اقتصادی مختلف کشور نمایان شده است. سال 1994 ، شورای دولتی کتاب سفید جمعیت ، محیط زیست و توسعه چین در قرن 21 -- برنامه چین در قرن 21 را به تصویب رسانده و منتشر کرد . در نهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی چین و برنامه هدف دور در سال 2010 مصوبه مجلس ملی نمایندگان خلق چین در سال 1996 ، بیش از پیش پایبندی چین بر رهنمود توسعه پایدار تأیید شد .

دولت چین معتقد است که استفاده مستمر از منابع طبیعی و محیط زیست مطلوب شرط مقدماتی اجرای راهبرد توسعه پایدار است . چین باید با اتخاذ تدابیری مانند حفاظت از چندگونگی بیولوژی ، جلوگیری از به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و بیابانی شدن ، توسعه جنگل و بهبود محیط زیست شهرها و روستاها ، جلوگیری و کنترل تخریب و آلودگی محیط زیست و مشارکت فعال در همکاری بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ، بطور موثر راهبرد توسعه پایدار کشور را اجرا کند. اکنون در سیاستها ، برنامه ها و کارهای ادارات مختلف دولت مرکزی و در برنامه های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی دولتهای سطوح مختلف محلی مضامین حفاظت از استفاده مداوم از چندگونگی بیولوژی گنجانده شده است .

در جریان انتقال اقتصادی سنتی برنامه ای به اقتصاد بازار ، دولت چین در مساعدت به تغییر روش تولید کشاورزی از رشد گسترده و وسیع به رشد متمرکز تلاش می کند ، با توجه به رشد سریع جمعیت ، سؤ استفاده از منابع طبیعی ، چین شاهد وخامت روز افزون محیط زیست ، به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و بیابانی شدن و تسریع در مصرف منابع بیولوژیک بوده است ، این عوامل توسعه اقتصاد ملی را جداً محدود کرده است. علاوه بر این ، این مشکلات فقیر شدن مناطقی را که شاهد تخریب محیط زیست بوده اند ، تشدید کرده است . دولت چین به اصلاحات سیاست اقتصادی روستایی اهمیت داده و از پروژه های سازندگی بیولوژیک مانند تولید متمرکز ، جنگلکاری ، درختکاری و بذرافشانی ،مشکل به هدر رفتن آب و فرسایش خاک و جلوگیری از بیابانی شدن حمایت نموده و فناوری کشاورزی بیولوژیک را توسعه می دهد . با تدابیر یادشده ، توسعه تولید کشاورزی و حفاظت و استفاده مستمر از چندگونگی بیولوژیک بطور مؤثر هماهنگ شده است .

چین در سازندگی بیولوژیک در سالهای اخیر تجربیات مفیدی کسب کرده است که عبارتند از تجربیات ایجاد جنگلهای عظیم ضد باد و ایجاد واحه های صحرایی ، تغییر زمینهای شیبدار به مزارع پله ای و ایجاد مزارع حاصلخیز ، ایجاد مناطق آبیاری عظیم و غیره . این تجربیات و عملیات در حفاظت از چندگونگی بیولوژی نقش مساعدی داشته است .