منطقه آمیخته مذهب های مختلف

cri 2011-09-13 09:38:35

درتاریخ ، مذاهب بودایی ، نسطوری ، مانی و اسلام دراین منطقه رواج داشتند که سینگ جاینگ را به تنها منطقه آمیخته چهار مذهب در جهان مبدل ساخته است .

در قرن یکم ، مذهب بودا در امتداد جاده ابریشم به شرق راه یافت و در مناطق مرکزی چین نیز رواج گرفت . مذهب نسطوری بخشی از مذهب مسیحی است که در قرن ششم به شین جیان انتقال یافت. تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که مذهب نسطوری نه تنها در شین جیان رواج داشته ، بلکه شین جیان یکی از مراکز این مذهب بود. بعدها همراه با ورود مذهب اسلام به این منطقه ، مذهب نسطوری از بین رفت . در 694 میلادی ، مذهب مانی به چین انتقال یافت. از آغاز قرن نوزدهم به این طرف ، کتب مذهب مانی در غارهای " موگائو " و " توروفان " شین جیان کشف شد که رواج گسترده و تاثیرات دیرینه مذهب مانی در مناطق شمال غربی چین را اثبات می کند . در اواسط قرن دهم ، مذهب اسلامدر امتداد جاده ابریشم به کاشغر راه یافت. تا قرن شانزدهم تا هفدهم ، مذهب اسلام تمام مناطق شین جیان را تحت پوشش گرفت . اکنون 10 اقلیت ملی منطقه خودمختار شین جیان از جمله ، اویغور ، قزاق ، هویی ، ازبک ، تاجیک و تاتار به مذهب اسلام ایمان دارند