CRI Online
 

درس چهل و پنجم بیمارستان و ثبت نام کردن

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:47:41        cri

چن: حال گفت و گوی 1:

你咳嗽得这么厉害。你得去看医生。:A

你能陪我去医院吗? :B

好,没问题。:A

تبریزی: خانم چن می خواهم بدانم در کجا شماره بگیرم .

چه می شود گفت؟

چن: می توانید از دیگران بپرسید: "在哪儿挂号?"(慢速)

تبریزی: 在哪儿挂号?

چن: "在"یعنی در.

تبریزی: 在。

چن: "哪儿"کجا.

تبریزی: 哪儿。

چن: "挂号"دریافت شماره .

تبریزی: 挂号。

چن: "在哪儿挂号?"(慢速)

تبریزی: "在哪儿挂号?"یعنی در کجا ثبت نام کنم؟ یا شماره بگیرم

چن: حال گفت و گوی 2:

在哪儿挂号?:A

在前面的挂号处。:B

تبریزی: خانم چن، یک سوال دارم چرا در پایان آن جمله استفهامی از واژه "吗" استفاده نمی کنیم؟

چن: سوال خوبی است. در این نوع جمله چون ضمیر سوال است لازم نیست در پایان جمله از واژه "吗" استفاده کنیم. برای نمونه در این دو جمله在哪儿挂号?挂哪个大夫的号? ضمیرهای سوالی "哪儿" "哪个" در جملات بکار برده می شود ، بدین سبب از واژه "吗" استفاده نمی کنیم.

تبریزی: متوجه شدم .

چن: حال گفت و گوی 2:

在哪儿挂号?:A

在前面的挂号处。:B

تبریزی: اگر بخواهم به پزشک متخصص رجوع کنیم چه باید بگوییم؟

چن: می توانی بگویی: "挂一个专家号。"(慢速)

تبریزی: 挂一个专家号。

چن: "挂号"که تازه آموختیم، یعنی گرفتن شماره .

تبریزی: 挂号。

چن: "专家"یعنی متخصص .

تبریزی: 专家。

چن: "挂一个专家号。"(慢速)

تبریزی: "挂一个专家号。"(慢速)یعنی انتخاب شماره برای پزشک متخصص

چن: حال گفت و گوی 3:

你好。挂一个专家号。:A

挂哪个大夫的?:B

内科李山大夫。:A


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید