CRI Online
 

درس چهل و پنجم بیمارستان و ثبت نام کردن

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:47:41        cri

تبریزی: (سرفه می کند .......)

چن: حالتان خوب است؟

تبریزی: چیزی نیست. تنها می خواستم توجه شما را جلب کنم . اما اگر واقعا دایما سرفه کنم باید چطور در این باره جمله سازی کنم .

چن: 你得去看医生。(慢速)

تبریزی: ببخشید یک بار دیگر تکرار کنید.

چن: 你得去看医生。(慢速)

تبریزی: 你得去看医生。

چن: "你"یعنی تو.

تبریزی: 你。

چن: "得"یعنی باید.

تبریزی: 得。

چن: "去"یعنی رفتن.

تبریزی: 去。

چن: "看"یعنی دیدن اما در اینجا یعنی به پزشک مراجعه کردن.

تبریزی: 看。

چن: "医生"یعنی پزشک یا دکتر.

تبریزی: 医生。

چن: "你得去看医生。"(慢速)

تبریزی: "你得去看医生。"یعنی باید به دکتر مراجعه کنید. یا نزد دکتر بروید.

چن: حال گفت و گوی 1 امروز:

گفت و گوی 1

你咳嗽得这么厉害。你得去看医生。:A

你能陪我去医院吗? : B

好,没问题。:A

تبریزی: خانم چن، نگران هستم در بیمارستان پزشکی که زبان انگلیسی می داند پیدا نشود .

چن: می توانم جملاتی را به شما بیاموزم تا در این خصوص مشکلی پیدا نشود: "你能陪我去医院吗?" (慢速)

تبریزی: 你能陪我去医院吗?

چن: "你"یعنی تو.

تبریزی: 你。

چن: "能"یعنی توانستن.

تبریزی: 能。

چن: "陪"یعنی همراهی کردن.

تبریزی: 陪。

چن: "我"یعنی من.

تبریزی: 我。

چن: "去"یعنی رفتن.

تبریزی: 去。

چن: "医院"یعنی بیمارستان.

تبریزی: 医院。

چن: "你能陪我去医院吗?"(慢速)

تبریزی: "你能陪我去医院吗?"یعنی می توانی همراه من به بیمارستان بیایی؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید