تاکید رییس جمهور چین بر توسعه مستمر کل روند مردم سالاری
  • 2021
  • 14/10
  • 18:38:36

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین با بیان این نکته که نظام مجلس ملی نمایندگان خلق هماهنگ با شرایط و واقعیات چین است و نظامی شایسته برای تحقق رستاخیز بزرگ ملت چین به شمار می رود، بر پایبندی بر راه توسعه سوسیالیسم با ویژگی های چین و تکمیل این نظام و توسعه مستمر کل روند مردم سالاری تاکید کرد.

تاکید رییس جمهور چین بر توسعه مستمر کل روند مردم سالاری_fororder_2343242

رهبر چین در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست درباره امور مجلس ملی که روزهای 13 و 14 اکتبر برگزار شد، اعلام کرد: دموکراسی ارزش مشترک بشر و نیز مفهوم مهمی است که حزب حاکم و مردم چین همواره به آن پایبنده بوده اند. کلید و اصل این که آیا یک کشور دموکراتیک است یا خیر، به جایگاه مردم آن کشور مربوط می شود، این که آیا در حکومتداری کشور دخالت دارند. نیز، این که یک کشور دارای دموکراسی است یا خیر باید توسط مردم همان کشور مورد قضاوت قرار گیرد نه توسط معدودی از افراد خارجی. وی با اشاره به روش های بسیار برای دستیابی به دموکراسی یادآور شد که سیستم های گوناگون سیاسی جهان را نباید با یک واحد اندازه گیری کنیم و نیز نباید نگاه یگانه به تمدن های غنی سیاسی بشر داشته باشیم.

پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، این کشور ایده مردم سالاری در همه ابعاد را مطرح کرد. کل فرایند دموکراسی چین نه تنها دارای مراحل کامل سیستم است، بلکه مشارکت کامل مردم را نیز در بر می گیرد و این گسترده ترین، واقعی ترین و موثرترین دموکراسی سوسیالیستی به شمار می رود.

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق چین شامل نظامی مهم برای تحقق کامل دموکراسی یاد شده است و باید به طور تزلزل ناپذیر بر آن پافشاری کرد و همگام با زمان آن را تکمیل کرد.

  • GMT+08:00
  • /