شرکت وانگ یی در نشست یادبود بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه دوربان و برنامه اقدام
  • 2021
  • 23/09
  • 11:34:22

وانگ یی  عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین 22 سپتامبر/ 31 شهریور به شکل ویدیویی در نشست بلندپایه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه دوربان و برنامه اقدام شرکت و سخنرانی کرد.

شرکت وانگ یی در نشست یادبود بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه دوربان و برنامه اقدام_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0509%2F03db50e7j00qst9p50017c000dw008dg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

وانگ یی گفت: از بین بردن هر نوع نژادپرستی و فرصت دادن به همه انسان ها برای برخورداری از کرامت و حقوق برابر، روح منشور ملل متحد و نشان دهنده عدالت و منطق بین المللی است. اعلامیه دوربان و برنامه اقدام پرچم ضد نژادپرستی جهان و تعهد مشترک همه کشورها است. چین به گرمی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست یادبود بیستمین سالگرد تصویب این سند استقبال و از آن قاطعانه حمایت می کند.

وانگ یی گفت: تجارت برده و استعمار منابع اصلی نژادپرستی است. مردم آفریقایی و آسیایی تبار و همچنین افراد بومی در آن زمان قربانی این اقدامات بودند و هنوز حامل عواقب آن ها هستند. کشورهای ذیربط باید حداقل شجاعت مواجهه با این تاریخ را داشته باشند و برای از بین بردن رنج ناشی از آن اقدامات تدابیری در پیش گیرند و مسوولیت پیش قدم شدن در مقاومت با انواع نژادپرستی را برعهده گیرند.

وانگ یی گفت که چین حامی اعلامیه دوربان و برنامه اقدام است و همچنان به عنوان یک اجرا کننده  با  کشورهای دیگر برای از بین بردن نژادپرستی و ایجاد دنیای برابر  برای هر نفر همکاری خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /