تحقق رویاها وقتی ماه کامل می شود
  • 2021
  • 21/09
  • 10:16:52

حزب کمونیست چین صد سال پیش تاسیس شد.

جست و جوی خوشبختی برای مردم چین و احیای ملت چین به هدف و وظیفه حزب کمونیست چین تبدیل شد.

پس از صد سال، حزب کمونیست چین با هدایت مردم به اهداف صد ساله خود تحقق بخشید.

رها شدن 98 میلیون و 990 هزار نفر از فقر،  ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر...... آرزوهای چین یکی پس از دیگری به حقیقت می پیوندد.

صدمین سال نقطه شروع جدید برای آرمان بزرگ ملت چین است.

  • GMT+08:00
  • /