کارشناسان سازمان بهداشت جهانی: هیچ مدرک رسمی درباره نشت ویروس از آزمایشگاه منتشر نشده است
  • 2021
  • 27/08
  • 16:31:53

در اوایل سال جاری میلادی، تیم مشترکی از متخصصان شامل 17 متخصص چینی و 17 متخصص خارجی برای کارهای مطالعات جهانی ردیابی منشاء همه گیری کرونا در چین به مدت 28 روز در شهر ووهان فعالیت کردند و در ماه مارس به طور رسمی گزارش تحقیقاتی مشترک خود را منتشر کردند مبنی بر این که "بسیار بعید" است که ویروس از آزمایشگاه به انسان منتقل شده باشد و بررسی از شیوع زودهنگام احتمالی این ویروس در دیگر کشورها مهم است و نیز پیشنهادهای مشخصی برای کارهای ردیابی منشاء ویروس در آینده مطرح کردند.

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی: هیچ مدرک رسمی درباره نشت ویروس از آزمایشگاه منتشر نشده است_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0827%2Fa4f64312j00qyhirh000qc000hs0099g&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

بیش از ده متخصص جهان از تیم یادشده 26 اگوست در مجله "نیچر" چاپ انگلستان با انتشار مقاله مشترک اظهار کردند، پس از انتشار گزارش تحقیقاتی مشترک در ماه مارس، آن ها از انتشار علنی هر گونه مدارکی نسبت به "نشت ویروس از آزمایشگاه" و ارایه آن به سازمان بهداشت جهانی حمایت کرده اند اما تاکنون هیچ داده ای در این زمینه منتشر نشده است.

در این مقاله آمده است، قبل از انتشار گزارش تحقیقاتی مشترک، برخی دولت ها سازمان بهداشت جهانی را تحت فشار قرار داده و گفتند که "چین آمار کامل را به اشتراک نگذاشته" و "توجه کافی به نظریه نشت ویروس از آزمایشگاه نشده است. اما با مرور بر کارهای  تیم مختصصان در چین، با متخصصان بالینی، آزمایشگاهی و بهداشت عمومی گفت و گو صورت گرفت و از موسساتی که در واکنش اولیه به همه گیری و تحقیقات پیگیری مشارکت داشتند بازدید شد. کارهای تحقیقاتی مورد حمایت گسترده قرار گرفت و تیم چینی نیز اطلاعات زیادی را به اشتراک گذاشت. دو طرف همچنین در مورد اقدامات ضروری بعدی و  اشتراک گذاری مداوم داده ها به بحث و بررسی بسیار پرداختند و از زمان انتشار گزارش تحقیقاتی مشترک، تیم مختصصان سازمان بهداشت جهانی همکاری های خود با تیم چینی را حفظ کرده است.

در این مقاله تاکید شد، کارهای ردیابی منشاء ویروس کرونا بر پایه علمی از اولویت جهانیست و در حال حاضر در دوره کلیدی خود قرار دارد. مقاله یادشده همچنین به اولویت های تحقیقات آتی ردیابی ویروس، از جمله یافتن موارد ابتلای زودتر در همه مناطق جهان اشاره کرد.

  • GMT+08:00
  • /