قدرت هه نان در برابر سیل شدید
  • 2021
  • 21/07
  • 20:59:19

بر اثر بارش شدید باران در استان هه نان در روز 20 ژوییه، بسیاری از نواحی شهر جنگ جوئو را سیل فراگرفت. سیل بر سر راه خود هر چیزی را شست و با خود برد اما امدادگران در این لحظات حساس از هر سو برای کمک آمدند! مردم نیز به صورت خودجوش داوطلبانه به کمک افرادی که در طبقات اول خانه ها گیر افتاده بودند، شتافتند و به کمک طناب یکی یکی افراد را بیرون کشیدند ... بر روی سدها، در خیابان ها، بیمارستان ها و هر جای که نیاز به امداد بود، هموطنان بلافاصله حاضر شدند! ویدیو را ببینید ... به تک تک مردم قهرمان که وارد عرصه شدند، احترام می گذاریم!  - - - - -

  • GMT+08:00
  • /