رهایی از فقر- قسمت پنجم
  • 2021
  • 23/02
  • 10:54:20

غلبه بر سرسختترین قلعه فقر

تحت رهبری قوی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به محوریت  شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب، کارهای  فقرزدایی در «سه منطقه و سه ایالت» یعنی  فقیرترین  مناطق مختلف در تبت، منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ، و استانهایی مانند سی چوان، یون نان و گان سو، دستاوردهای چشمگیری حاصل کرده است. مشکلات واقعی چون امنیت آب آشامیدنی، آموزش و پرورش، پزشکی و بهداشت، ترافیک و حمل و نقل و امنیت مسکن تا اندازه بزرگی حل شده است. جریان و مسیر بسیار دشواری در امور فقرزدایی طی شده است. سرسختترین قلعه فقر نیز تماماً فتح و سختترین نبرد با فقر در تاریخ فقرزدایی چین نیز پیروز شد.

قسمت پنجم از فیلم مستند «رهایی از فقر» را تماشا کنید.

  • GMT+08:00
  • /