تضمین آزادی اقوام برای توسعه زبان خود از سوی دولت چین
  • 2021
  • 10/02
  • 16:33:47

رحمان جان موسی، مترجم دفتر دولت شهرستان چیه موی شین جیانگ چین می گوید که زبان و خط ، یک حامل مهم و نشانه روشن فرهنگ است. در سالهای گذشته محافل مختلف اداری، قضایی، آموزش و پرورش و رادیو و تلویزیون شهرستان چیه مو  بطور گسترده از زبان اویغوری استفاده کرده اند. مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا بدون در نظر گرفتن حقیقت ،  تنها با هدف سیاهنمایی علیه چین گفته که دولت چین قصد دارد زبان اویغوری را نابودی کند که این حرف مصداق کامل سیاهنمایی است. رحمان جان موسی ضمن رد کردن این دروغ پمپئو به شدت از چنین سخنانی ابراز نارضایتی می کند.

او می گوید در شین جیانگ زبان های گوناگونی وجود دارد و دولت چین ضمن کمک به مردم این منطقه برای استفاده از زبان عمومی کشور ، همچنین طبق قوانین مربوط  آزادی اقوام مختلف در  استفاده و توسعه زبان های قومی شان را تضمین کرده  و آموزش زبان های اقوام مختلف به یکدیگر را تشویق کرده است. 

  • GMT+08:00
  • /