کار عار نیست!
  • 2021
  • 10/02
  • 16:32:03

 احمد ابو دیلم، صاحب یک رستوران دیگ داغ یا به زبان چینی «هوئو گوئو» در شهرستان چیه موی شین جیانگ است، امروز با گذشت سه سال از باز شدن رستوران او، اکنون مشتری های بسیاری دارد و حسابی سرش شلوغ است. 

او که با درآمدش از این رستوران تا کنون دو خانه برای خودش و والدینش خریده می گوید هیچ کاری در شین جیانگ اجباری نیست. کار کردن و پول در آوردن که عار نیست.« پمپئو، تو هیچ وقت به شین جیانگ نیامده ای و  شین جیانگ را نمی شناسی ، پس دروغ نگو! آدم باید زندگی خوب را با دست خودش درست کند!»

  • GMT+08:00
  • /