انتشار کتاب سفید توسعه و همکاریهای بین المللی چین در عصر جدید
  • 2021
  • 10/01
  • 15:15:42

انتشار کتاب سفید توسعه و همکاریهای بین المللی چین در عصر جدید

دفتر مطبوعاتی شورا دولتی  چین کتاب سفید " توسعه و همکاریهای بین المللی چین در عصرجدید" را در روز دهم ژانویه منتشر کرد. در این کتاب سفید با اشاره رشد پیوسته مقیاس توسعه  همکاریهای بین‌المللی چین از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست، اولویت این همکاری‌ها در آینده کشورهای کمتر توسعه یافته آسیایی و آفریقایی و کشورهای در حال توسعه مسیر «کمربند و جاده» خواهند بود.

در این کتاب سفید اشاره شده که توسعه و همکاری‌های بین‌المللی چین در عصر جدید تحت هدایت ایده ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک، با قدرت معنوی بیشتر، اهداف واضح‌تر و اقدامات نیرومندتر صورت می‌گیرد. مقیاس توسعه و همکاری‌های بین‌المللی چین پیوسته رشد کرده است و در آینده کشورهای آسیایی و آفریقایی کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه مسیر « کمربند و جاده» در اولویت این همکاری های قرار دارند. همه‌گیری کرونا تهدیدی بزرگ برای زندگی، سلامتی و رفاه مردم در سراسر جهان است و امنیت بهداشت جهانی را با چالش های بزرگی روبرو کرده است. تا رسیدن به اهداف برنامه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل هنوز فاصله زیادی وجود دارد. با نگاه به آینده ، چین همچنان با مفهوم جامعه بشری با سرنوشت مشترک و با نگاهی صحیح به عدالت، منافع و همکاری‌های بین‌المللیدر مسیر توسعه، تا حد ممکن تلاش خواهد کرد به شکلی فعالانه از برتری های خود در خدمت توسعه جهانی استفاده کند.

در این کتاب تأکید شده که در حال حاضر، جهان بزرگ‌ترین و سریع‌ترین تحولات اساسی خود در یک قرن گذشته را پشت سر می‌گذارد،اما موضوع اصلی عصر کنونییعنی صلح و توسعه و روند تاریخی همکاری برد-برد و توسعه مشترک تغییر نکرده است. در مواجهه با چالش های شدید روزافزون جهانی، کشورهای مختلف فقط با تقویت همبستگی و همکاری و تعمیق مشارکت صلح آمیز، برخورد برابر، گشایش و فراگیری و اشتراک‌گذاری می‌توانند به ثبات و توسعه پایدار دست یابند و اجازه دهند خورشید صلح و توسعه در سراسر جهان بدرخشد.

چین در آستانه آغاز یک سفر جدید برای ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن و ورود به مرحله جدیدی از توسعه است.چین همواره توسعه خود را در راستای یک نظام هماهنگ توسعه بشری قرار داده و همیشه سرنوشت خود را با سرنوشت مردم دیگر کشورهای جهان پیوند زده و منافع مردم خود را با منافع مشترک مردم همه کشورها یکسان دانستهاست. چین رؤیای اصلی خود را حفظ خواهد کرد و به همکاری فعالانه توسعه بین المللی ادامه خواهد داد ، همواره برقرارکننده صلح جهانی، سهیم در توسعه جهانی و مدافع نظم بین المللی خواهد بود و تلاش خواهد کرد در رفاه مشترک بشریت و ایجاد جامعه ای بشری با آینده مشترک سهم بیشتری داشته باشد. 

  • GMT+08:00
  • /