دریای جوشان شرق چین
  • 2021
  • 08/01
  • 20:56:36

جایی که دما 16 درجه زیر صفره ولی آب دریا در حال جوشیدنه و بخار آب سطح دریا رو پوشونده

 

  • GMT+08:00
  • /