برف و بوران هم حریف بشردوستی چینی ها نمی شود
  • 2021
  • 07/01
  • 19:42:26

 

تلاش سرسختانه چینی ها در میان برف و بوران، برای رساندن مایحتاج و مواد غذایی مورد نیاز برای دوستان دانشجوی خود که در قرنطینه به سر می برند.

  • GMT+08:00
  • /