نخستین برف پکن
  • 2020
  • 21/11
  • 15:29:17

صبح روز شنبه 21 نوامبر (1 آذر)، نخستین برف در شهر پکن بارید. بسیاری شهروندان پکن در جاهای مختلف این شهر از مناظر برفی عکس گرفتند.

نخستین برف پکن

نخستین برف پکن

نخستین برف پکن

نخستین برف پکن

 

  • GMT+08:00
  • /