رکورد جدید پیازچه جهان
  • 2020
  • 17/11
  • 16:08:33

این پیازچه که در شهر جانگ چیو در استان شان دونگ به عمل آمده با 2 متر و 532 سانتیمتر طول حتی از یائو مینگ بستکتبالیست مشهور چینی نیز بلندتر است.

رکورد جدید پیازچه جهان

رکورد جدید پیازچه جهان

 

  • GMT+08:00
  • /